סוכה דף לו

דף לו עמוד א
* אתרוג שניקב כשר רק אם גודל הנקב פחות מכאיסר (מטבע) והנקב לא מפולש.
* רבא הסתפק מה דין אתרוג שנולדו בו סימני טרפה (שנימוח ונשארו בו חדרי הזרע שהגרעינין בתוכם).
* אתרוג כבוש, שלוק, לבן ומנומר - פסול, אתרוג ככדור - פסול.
* אתרוג שגדלו בדפוס ועשאו כמין בריה אחרת - פסול.
* אתרוג כושי - לדעת אביי: כשר, ולדעת רבא: פסול לבני ארץ ישראל שלא רגילים בכזה אתרוג, וכשר לבני בבל.
* אתרוג הבוסר - רב עקיבא פוסל, וחכמים מכשירין.

דף לו עמוד ב
* אתרוג שנקבוהו עכברים - פסול ביו"ט ראשון, ומחלוקת (לפי הלישנא הראשונה בגמרא) אם כשר או פסול בחוה"מ.
* לדעת רבי יהודה: הסכך של הסוכה צריך להיות מארבעת המינים בלבד, אך רבי מאיר חולק.
* כל דין שאתה דן תחלתו להחמיר וסופו להקל - אינו דין.