סוכה דף נו

דף נו עמוד א
* בליל יום טוב ראשון של סוכות - נחלקו האמוראים מה מברך קודם: 'לישב בסוכה' או 'שהחיינו', ומסקנת הגמרא: מברך קודם 'לישב בסוכה'.
* בקידוש בליל שבת - נחלקו בית שמאי ובית הלל מה מברך קודם: על היום או על היין.
* המשמרות הנכנסות לעבודה במקדש חולקות את חלקן בלחם הפנים בצפון העזרה, ואילו היוצאות חולקות בדרום.
* המשמרת של בילגה לעולם חולקת בדרום וטבעתה קבועה וחלונה סתומה.

דף נו עמוד ב
* 'בוצינא טבא מקרא' - משל הדיוט האומר שאדם מעדיף דלעת קטנה כעת מאשר דלעת גדולה בעתיד. (ולכן לדעת רבי יהודה: הנכנס נוטל שבע והיוצא נוטל חמש, ולא חולקים בשווה בכל שבת).
* הטעם שהמשמרת של בילגה נענשה: או כי מרים בת בילגה הטיחה דברים כלפי המזבח או כי משמרת זו הגיעה תמיד באיחור לעבודה במקדש.
* מה שהתינוק מדבר בשוק - מאביו או מאמו שמע.
* אוי לרשע אוי לשכינו טוב לצדיק טוב לשכינו.

הדרן עלך מסכת סוכה!