ביצה דף כח

דף כח עמוד א
* לטבח אומן שיודע לכוין משקל בידיו אסור לשקול בשר ביד ביום טוב.
* לטבח אומן אסור לשקול בשר במים ביום טוב (באמצעות השנתות שבכלי).
* אסור לעשות ביום טוב בית יד בבשר (נקב לאחוז בו) באמצעות סכין.
* רבי יהושע מקל יותר מהתנאים במשנה, ומתיר לשקול ביום טוב מנה בשר כנגד מנה בשר אפילו שכך דרך כל החולקים ביום חול.
* בגמרא מובאות שיטות שונות בנוגע לאופן השחזת הסכין המותרת והאסורה ביום טוב.

דף כח עמוד ב
* הטילו חכמים על הטבחים להראות סכין לחכם קודם שחיטה - ונחלקו האמוראים אם מותר להראות את הסכין לחכם ביום טוב.
* רבי יהודה מתיר לעשות ביום טוב מלאכות אף עבור מכשירי אוכל נפש, בתנאי שלא היה יכול לעשות זאת לפני יום טוב.
* נחלקו האמוראים אם מותר לטלטל ביום טוב את השפוד לאחר שצלו בו כבר את הבשר.