ביצה דף כט

דף כט עמוד א
* תנא קמא ורבי יהודה נחלקו במשנה באיזה אופן מותר לבקש מחברו שימלא לו כלי ביום טוב - ובגמרא מובאת מחלוקת אמוראים כיצד לבאר את מחלוקתם.
* גזל ואינו יודע ממי גזל (ולכן לא יודע למי להחזיר את הגזלה) - יעשה בהם צרכי רבים (כגון: בורות שיחין ומערות).
* מותר לנחתום למדוד ביום טוב תבלין ולתת לתוך קדירתו - כדי שלא יקדיח תבשילו.
* מותר לאשה למדוד ביום טוב את כמות הקמח לפני שנותנת לתוך עיסתה, כדי שתיטול חלה בעין יפה, אך לדעת שמואל אמנם כך היא הלכה אך אין מורין כן למי שבא לשאול.

דף כט עמוד ב
* קמח שנופה לפני יום טוב ובא ביום טוב לנפות אותו פעם שניה - נחלקו התנאים אם אף ניפוי כזה אסור ביום טוב.
* מותר ללכת ביום טוב לחנוני ולבקש ממנו ביצים ואגוזים במנין, שכן דרך בעל הבית להיות מונה בתוך ביתו.
* המשנה הראשונה בפרק רביעי, המתחיל בעמוד זה, מפרטת דברים שאין לעשותם ביום טוב כדרך שעושה אותם בחול אלא בשינוי.