ביצה דף לו

דף לו עמוד א
* הגמרא מסתפקת בכמה דינים בהשוואה בין שבת ליום טוב.
* לדעת רבי יצחק: אין לטלטל כלי בשבת אלא רק לצורך דבר הניטל בשבת.
* הגמרא הקשתה משש משניות וברייתות שמהם משמע בניגוד לדברי רבי יצחק, ותירצה את כל הקושיות הללו.
* רבי שמעון סובר, שדבר שאין מתכוון מותר בשבת, אך הוא מודה ב"פסיק רישיה ולא ימות?!" שחייב.

דף לו עמוד ב
* מותר לתת כלי תחת הדלף בשבת, ואם נתמלא הכלי שופך לחוץ ויחזירנו למקומו תחת הדלף.
* אביי סובר שאין עושים גרף של רעי לכתחילה.
* מותר להוציא בשבת גרף של רעי לאשפה (ואף מותר להוציא את הרעי לבדו ללא הגרף).
* במשנה מובאים ארבעה עשר דברים שחכמים אסרו לעשות ביום טוב ובשבת (ונקראים: "שבות").
* דוגמאות לאיסורי שבות: אסור לעלות באילן - גזרה שמא יתלוש, לא רוכבין על גבי בהמה - גזרה שמא יחתוך זמורה, לא שטין על פני המים - גזרה שמא יעשה חבית של שייטין, לא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין - גזרה שמא יתקן כלי שיר.