ראש השנה דף כח

דף כח עמוד א
* שמע מקצת תקיעה קודם שיעלה עמוד השחר ומקצת תקיעה לאחר שיעלה עמוד השחר - לא יצא.
* תקע בתוך הבור, ועלה מן הבור והמשיך לתקוע - יצא.
* לדעת רבא (למסקנה): אם תקע בשופר של עולה או שלמים - יצא (כי "מצות לאו ליהנות ניתנו").
* בשופר של עבודה זרה - לא יתקע ואם תקע יצא, בשופר של עיר הנידחת - לא יתקע ואם תקע לא יצא.
* המודר הנאה מחברו - מותר לתקוע לו תקיעה של מצוה, המודר הנאה משופר - מותר לתקוע בו תקיעה של מצוה.
* התוקע לשיר - יצא.

דף כח עמוד ב
* לדעת רבה: מצוות לא צריכות כוונה.
* לדעת רבה: איסור בל תוסיף הוא רק בזמן המיועד למצוה עצמה.
* לדעת רבא: כדי לעבור על בל תוסיף אחרי זמן המצוה יש צורך בכוונה.