ראש השנה דף ל

דף ל עמוד א
* לדעת רב הונא: מה שנאמר במשנה, שלאחר החורבן תוקעים בראש השנה שחל להיות בשבת בכל מקום שיש בית-דין, זה רק בתנאי שתוקעים בפני בית-דין.
* לדעת רב הונא (בלישנא השניה): חיוב התקיעה על כל יחיד ויחיד ביום הכיפורים בשנת היובל, זה דוקא בזמן ישיבת בית-דין ולא לאחר מכן.
* מהפסוק בירמיהו "צִיּוֹן הִיא דֹּרֵשׁ אֵין לָהּ" לומדים שצריך לעשות דברים זכר למקדש.
* בית המקדש השלישי יבנה בידי שמים (ולא בידי אדם), ולכן יתכן שיבנה ביום טוב ובלילה (ע"פ רש"י).

דף ל עמוד ב
* נחלקו הדעות (מסוף העמוד הקודם) אם לדעת רבן יוחנן בן זכאי "יום הנף כולו אסור" מדרבנן או מדאורייתא.
* האמוראים נחלקו מהו הקלקול ש"נתקלקלו הלוים בשיר" המוזכר במשנה (כאשר פעם אחת נשתהו העדים מלבוא וכו'): שלא אמרו שירה כל עיקר או שאמרו שירה של חול עם תמיד של בין הערביים. (הגמרא מקשה משתי ברייתות על הדעה הראשונה, ומתרצת).