ראש השנה דף לא

דף לא עמוד א
* בברייתא מפורט איזה "שיר של יום" אומרים כל יום והטעם לכך.
* העולם יתקיים ששת אלפים שנה, ויש מחלוקת אם יחרב אלף או אלפיים שנה.
* עשרה מסעות נסעה שכינה (כשהסתלקה מעל ישראל כשחטאו, מקודש הקדשים החוצה) בחורבן בית ראשון, ועשרה מסעות נסעה סנהדרין (מהמקדש החוצה) בחורבן בית שני.

דף לא עמוד ב
* גלות הסנהדרין האחרונה היא בטבריה - והיא עמוקה מכולם, ומשם עתידים להיגאל.
* בעדות החודש בלבד (שלא כדיני ממונות) - העדים צריכים לבוא לבית-הדין גם אם ראש בית-הדין נמצא במקום אחר.
* הגמרא מפרטת תשע תקנות שתיקן רבן יוחנן בן זכאי.
* כל שנותיו של רבן יוחנן בן זכאי מאה ועשרים שנה: ארבעים שנה עסק בפרקמטיא, ארבעים שנה למד, ארבעים שנה לימד.
* ארבעים שנה קודם שנחרב הבית לא היה לשון של זהורית מלבין אלא מאדים.