מגילה דף ח

דף ח עמוד א
* המודר הנאה מחברו והמודר ממנו מאכל שוין לענין כלים שעושין בהן אוכל נפש שאסור להם להשתמש בהם.
* לדעת רבי אליעזר: ויתור (=דבר שהיה מוותר לכל אדם ואינו מקפיד עליו) אסור במודר הנאה.
* נדרים ונדבות שוין לענין בל תאחר.
* בנדרים - אם מתו או נגנבו או אבדו חייב באחריותן, ובנדבות - פטור.
* זב שראה שתי ראיות - מטמא 'משכב ומושב' וצריך לספור שבעה נקיים, וזב שראה שלוש ראיות - חייב אף בקרבן. (והגמרא מבררת את המקור לכך).

דף ח עמוד ב
* מצורע מוסגר ומצורע מוחלט - חייבים בשילוח (חוץ לחומת העיר) וכל חומר טומאה האמור במצורע נוהג בשניהם, ומצורע מוחלט חייב אף בפריעה ופרימה. (והגמרא מבררת את המקור לכך שמצורע מוסגר לא חייב בפריעה ופרימה).
* הגמרא מבררת את המקור לכך שמצורע שנטהר מתוך הסגר לא טעון תגלחת וצפרים לטהרתו.
* תפילין ומזוזות צריכות להיות תפורין בגידין, ולדעת המשנה שלנו הוא הדין לספר תורה; וכולם מטמאים את הידיים.