מועד קטן דף ז

דף ז עמוד א
* במשנה נאמר שלדעת חכמים (רבי יהודה) צדין את המזיקין משדה לבן שלא כדרכו - ובברייתא נאמר שדין זה הוא בשדה לבן הסמוכה לעיר אבל בשדה לבן הסמוכה לשדה האילן מותר אפילו כדרכו שמא יצאו משדה הלבן ויחריבו את האילנות.
* במשנה נאמר שמקרין (סותמים) את הפרצה במועד - ורב חסדא מחדש שדין זה נאמר בכותל גינה, אך בכותל חצר מותר אף לבנות כדרכו (כי בחצר יש הפסד מרובה אם ייכנסו גנבים).

דף ז עמוד ב
* רבא מבאר שמחלוקת רבי מאיר וחכמים במשנה (שבעמוד א) אם רואים במועד את הנגעים - זה דוקא במקרה של "הסגר שני".
* נחלקו התנאים אם 'מצורע מוסגר' אסור בתשמיש המטה רק 'בימי ספירו' או אף 'בימי חלוטו'.
* טומאת וטהרת המצורע תלויות באמירתו של הכהן, והגמרא מביאה מחלוקת תנאים לגבי המקור לדין זה, ומבררת את מחלוקתם.