מועד קטן דף ח

דף ח עמוד א
* אין רואים את הנגעים בלילה.
* כהן סומא באחת מעיניו - אינו רשאי לראות את הנגעים.
* המלקט עצמות אביו ואמו - הרי זה מתאבל עליהם כל היום, ולערב אין מתאבל עליהן.
* במשנה נאמר ש"לא יעורר אדם על מתו ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יום" - ונחלקו רב ושמואל בטעם הדבר.

דף ח עמוד ב
* אין המת משתכח מן הלב שלושים יום.
* מותר לעשות כל צורכי המת במועד (גוזזין לו שערו ומכבסין לו כסותו ועושין לו ארון).
* אסור לשאת אשה במועד, ובטעם הדבר נחלקו הדעות: (1) לפי שאין מערבין שמחה בשמחה (2) מפני שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו (3) מפני הטורח (שיטרח לנישואין, וטרחה אסורה במועד) (4) מפני ביטול פריה ורביה (שימתין מלשאת אשה דוקא במועד).