מועד קטן דף ט

דף ט עמוד א
* הגמרא מביאה את המקור לכך שאין מערבין שמחה בשמחה.
* באותה שנה שעשה שלמה המלך חנוכת הבית - לא עשו ישראל את יום הכיפורים (כי שבעת ימי חנוכת הבית היו בשבעה ימים שלפני סוכות), ולא נחשב הדבר לחטא.
* הגמרא מבררת את המקור לכך שהקרבנות שהקריבו הנשיאים בחנוכת המשכן דחו את השבת, ושהשבעה ימים שחגגו את חנוכת הבית דחו את יום כיפור.
* תלמיד שנפטר מרבו ולן באותה העיר - צריך להיפטר ממנו פעם נוספת למחרת בבוקר.

דף ט עמוד ב
* לימוד תורה עדיף מאשר קיום מצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, אך במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים הרי שיש לקיים את המצוה במקום ללמוד תורה.
* רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים בירכו את רבי אלעזר בנו של רבי שמעון, אך הוא חשב שהם ציערו אותו, ואביו הסביר לו את פשר ברכתם.
* במשנה נאמר שמותר לאשה לעשות תכשיטיה במועד, ורב חסדא חידש שדין זה הוא גם באשה מבוגרת וזקנה (כי בת שישים הרי היא כבת שש).
* רבי יהודה סובר שאשה לא תסוד במועד מפני שניוול הוא לה, אך הוא מודה שיכולה לסוד עצמה במועד בסיד שיסיים את פעולתו לפני שיעבור הרגל.