מועד קטן דף יא

דף יא עמוד א
* המשנה מפרטת בנוגע לדין מלאכות הנעשות לתיקון הבית לצורך המועד.
* לדעת רבי יוסי: מותר לעשות מלאכה בדבר האבד בחול המועד אף ללא שינוי.
* הגמרא מביאה ארבע המלצות של אדא הצייד בנוגע לאכילת דגים (ואחד מהם: אחרי אכילת דגים/שחליים/חלב מומלץ לא לישון מיד, אלא ללכת הרבה לפני שהולך לישון).

דף יא עמוד ב
* פרק שני, המתחיל בתחילת העמוד, עוסק באופנים שונים שהתירו לעשות בהם מלאכה משום דבר האבד או צורך המועד.
* דברים המותרים לעשות במועד - נחלקו האמוראים אם אסורים או מותרים בימי אבלו.
* החמרין הגמלין והספנין - הרי אלו לא יעשו מלאכה כשהם אבלים, אך אם היו מוחכרין או מושכרין אצל אחרים - הרי אלו יעשו.
* לדעת רבן שמעון בן גמליאל: אם האבל היה אומן לרבים וספר ובלן לרבים והגיע עת הרגל ואין שם אומן אלא הוא - הרי זה יעשה (למרות שאבל אסור במלאכה).