מועד קטן דף יד

דף יד עמוד א
* חכמים אסרו להסתפר בחול המועד - כדי שיסתפרו לפני הרגל, וכך לא יכנס אדם לרגל כשהוא מנוול.
* הגמרא מתלבטת לגבי מי שאבדה לו אבדה בערב הרגל ולא הספיק להסתפר - אם מותר לו להסתפר בחול המועד.
* רבי יהודה חולק על המשנה וסובר שהבא ממדינת הים (כאשר יצא למטרת רווח כלכלי) לא יסתפר בחול המועד, מפני שיצא שלא ברשות.
* במשנה מובאת רשימה של אנשים במצבים מסוימים שמותר להם להסתפר בחול המועד, ושמואל מוסיף שמותר לספר גם קטן שנולד במועד ויש לו שערות שמצערות אותו.

דף יד עמוד ב
* לפי הלישנא השניה בגמרא: שמואל סובר שמותר לספר בחול המועד קטן אף אם הוא נולד לפני המועד.
* אבל אינו נוהג אבלותו ברגל.
* הגמרא מבררת אם מנודה נוהג נידויו ברגל.
* מצורע נוהג צרעתו ברגל.
* אבל אסור בתספורת.