מועד קטן דף טו

דף טו עמוד א
* מנודין ומצורעין אסורין לספר.
* כל המתנדה ומת בנידויו - בית דין סוקלים את ארונו.
* עטיפת הראש - אבל חייב, הגמרא מתלבטת לגבי דין מנודה, מצורע חייב.
* הנחת תפילין - אבל אסור, הגמרא מתלבטת לגבי דין מנודה ומצורע.
* שאילת שלום - אבל אסור, הגמרא מתלבטת לגבי דין מנודה, מצורע אסור.
* דברי תורה - אבל אסור, מנודה ומצורע מותרים, בעל קרי אסור.
* תכבוסת - אבל אסור, מנודין ומצורעין אסורין.
* קריעה - אבל חייב, הגמרא מתלבטת לגבי דין מנודה, מצורע חייב.

דף טו עמוד ב
* כפיית המטה - אבל חייב, הגמרא מתלבטת לגבי דין מנודה ומצורע.
* עשיית מלאכה - אבל אסור, מנודה מותר, הגמרא מתלבטת לגבי דין מצורע.
* רחיצה, נעילת הסנדל - אבל אסור, הגמרא מתלבטת לגבי דין מנודה ומצורע.
* תשמיש המטה, שילוח קרבנות - אבל אסור, הגמרא מתלבטת לגבי דין מנודה, מצורע אסור.