מועד קטן דף טז

דף טז עמוד א
* בסוגיה מובאות מספר הלכות בדיני נידוי.
* אם נידו אדם על שביזה תלמידי חכמים - אין מתירים לו את הנידוי עד לאחר שלושים יום.
* לדעת אביי: שלושה שנידו אדם - לא יכולים לבוא שלושה אחרים ולהתיר את הנידוי. (ואמימר חולק על כך).
* מנודה לרב - מנודה לתלמיד, מנודה לעירו - מנודה לעיר אחרת, מנודה לנשיא - מנודה לכל ישראל.
* תלמיד שנידה לכבודו - נידויו נידוי.
* אין נידוי פחות משלושים יום ואין נזיפה פחות משבעה ימים. [ונידוי של בני בבל כנזיפה של בני ארץ ישראל].

דף טז עמוד ב
* כל העוסק בתורה מבפנים (בצנעא) - תורתו מכרזת עליו מבחוץ (מודיעה לרבים את טבעו של החכם).
* נזיפה מהנשיא בארץ ישראל - נוהגת שלושים יום.
* נזיפה בבבל נוהגת יום אחד בלבד (ובגמרא מובאים שלושה סיפורים שכך נהגו).
* "נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על" - נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה (שב תחילה ונתן דרך לשבים).
* דוד המלך - כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת, ובשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ.