חגיגה דף ז

דף ז עמוד א
* למסקנת הגמרא: לשווי הראיון אין שיעור מקסימלי או מינימלי, אך חכמים קבעו שיעור מינימלי (מעה כסף).
* למסקנת הגמרא: בשאר ימות הרגל יש מחלוקת אמוראים אם מותר או אסור להביא קרבן בכל פעם שנכנס לעזרה.

דף ז עמוד ב
* אנשים שריחם רע - פטורים ממצות ראיה.
* עולות נדרים ונדבות - בחול המועד באות, ביום טוב אינן באות.
* עולת ראייה - באה אפילו ביום טוב, ואינה באה אלא מן החולין (כי כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין).
* שלמי שמחה - באין אף מן המעשר.