חגיגה דף ח

דף ח עמוד א
* לדעת בית הלל: ניתן להביא שלמי חגיגה ממעשר שני המצורף לחולין, ונחלקו חזקיה ורבי יוחנן אם הכוונה לצירוף בהמות או מעות (והגמרא הביאה ברייתא כדעת כל אחד מהם), ולדעת רב ששת (בעמוד הבא) מותר לצרף גם בהמות וגם מעות.
* ביום טוב אינו יכול להביא חגיגתו ממעשר בהמה שלו, גזירה שמא יעשר ביום טוב (ואי אפשר לעשר מעשר בהמה ביום טוב, בגלל שצריך לצבוע את הבהמה העשירית בצבע אדום וצביעה אסורה ביום טוב).
* עבור שלמי שמחה יוצאים ידי חובה גם בנדרים ונדבות ובמעשר בהמה, והכהנים יוצאים ידי חובה אף בחלק שמקבלים מהקרבנות (אך לא בעופות ומנחות).

דף ח עמוד ב
* אין נושאין נשים במועד, שנאמר 'ושמחת בחגך' ולא באשתך.
* אם לא הקריב ביום טוב ראשון את כל הבהמות שהפריש במפורש (ולא בסתם) לקרבן חגיגה - יקריב למחרת.