חגיגה דף ט

דף ט עמוד א
* במשנה נאמר שלקרבן חגיגה שאמורים להקריב ביום טוב ראשון של חג יש תשלומין (למי שלא הקריב) בכל ימי החג - ובגמרא מובאים שני מקורות לדין זה (רבי יוחנן משום רבי ישמעאל וברייתא).
* האמוראים נחלקו אם התשלומין הם תשלומין ליום הראשון או תשלומין זה לזה (והנפקא מינה היא במי שהיה חיגר ביום הראשון והבריא למחרת).

דף ט עמוד ב
* מעוות לא יוכל לתקון - זה שביטל קריאת שמע/תפילה של שחרית/ערבית.
* וחסרון לא יוכל להימנות - זה שנמנו חבריו לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהן.
* אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד.
* חזר הקב"ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניות.
* הבא על אשת איש באופן שאסר אותה על בעלה - אף אם לא הוליד ממנה ממזר אינו יכול לתקן את עוונו.