חגיגה דף יא

דף יא עמוד א
* בברייתא (למסקנת הגמרא) נאמר: נגעים - מקרא מרובה והלכות מועטות, אהלות - מקרא מועט והלכות מרובות.
* במשנה נאמר ש"הדינין והעבודות הטהרות והטמאות ועריות יש להן על מה שיסמכו" - והגמרא מבארת בנוגע לאלו מקרים ספציפיים זה נאמר, כי הרי כל הנושאים הללו כתובים במפורש בתורה.
* שיעור מקוה: אמה על אמה בגובה שלש אמות, ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה.
* שרץ מטמא אפילו כששיעור גודלו הוא כעדשה.

דף יא עמוד ב
* בגמרא מבואר שכוונת המשנה הראשונה בפרק שני (פרק "אין דורשין"), המתחיל בעמוד זה, היא שאין דורשין בעריות לשלשה ולא במעשה בראשית לשנים ולא במרכבה ליחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו.
* גזל ועריות - נפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להם.
* הגמרא מבררת את המקור לכך שאין דורשין במעשה בראשית לשנים.