חגיגה דף יב

דף יב עמוד א
* אדם הראשון היה גובהו מן הארץ עד לרקיע / מסוף העולם ועד סופו, וכיון שסרח הניח הקב"ה ידיו עליו ומיעטו.
* עשרה דברים נבראו ביום ראשון: שמים וארץ, תהו ובהו, אור וחשך, רוח ומים, מדת יום ומדת לילה.
* אור שברא הקב"ה ביום ראשון - אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, כיון שנסתכל הקב"ה בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו מהן (וגנזו לצדיקים לעתיד לבא).
* בעשרה דברים נברא העולם: בחכמה ובתבונה ובדעת ובכח ובגערה ובגבורה בצדק ובמשפט בחסד וברחמים.
* בית שמאי: שמים נבראו תחלה, בית הלל: ארץ נבראת תחלה, חכמים: זה וזה כאחת נבראו.

דף יב עמוד ב
* אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואות עומדות ואין יודעות על מה הן עומדות.
* לדעת ריש לקיש יש שבעה רקיעים (וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות) - והתפקיד של כל אחד מהם מפורט בגמרא.
* כל העוסק בתורה בלילה - הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום.
* כל העוסק בתורה בעולם הזה (שהוא דומה ללילה) - הקב"ה מושך עליו חוט של חסד לעולם הבא (שהוא דומה ליום).
* כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה - מאכילין אותו גחלי רתמים.