חגיגה דף טו

דף טו עמוד א
* "אחר קיצץ בנטיעות" - הגמרא מספרת כיצד זה קרה, ומספרת באריכות אודותיו בתקופה שלאחר מכן ועד לאחר מותו.
* יצתה בת קול ואמרה: "שובו בנים שובבים חוץ מאחר".
* דברי תורה קשין לקנותן ככלי זהב וכלי פז ונוחין לאבדן ככלי זכוכית.
* מה כלי זהב וכלי זכוכית אע"פ שנשברו יש להם תקנה, אף תלמיד חכם אע"פ שסרח יש לו תקנה.

דף טו עמוד ב
* אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו (אך גדול היודע ליזהר שלא ילמד ממעשיו - רשאי).
* תלמיד חכם אע"פ שסרח - אין תורתו נמאסת.
* הטעם שרבי מאיר למד מ"אחר" הוא בגלל ש"רמון מצא - תוכו אכל קליפתו זרק".
* אמרו עליו על "אחר": בשעה שהיה עומד מבית המדרש הרבה ספרי מינין נושרין מחיקו.