חגיגה דף טז

דף טז עמוד א
* הברייתא מפרטת שלושה דברים ששדים דומים למלאכי השרת ושלושה דברים שהם דומים לבני אדם.
* הברייתא מפרטת שלושה דברים שבני אדם דומים למלאכי השרת ושלושה דברים שהם דומים לבהמה.
* במשנה נאמר: "כל שלא חס על כבוד קונו רתוי לו שלא בא לעולם" - ונחלקו האמוראים אם הכוונה למי שמסתכל בקשת או למי שעובר עבירה בסתר.
* כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה (אם יכול לכוף את יצרו).
* אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו - ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורין ויתעטף שחורין ויעשה מה שלבו חפץ ואל יחלל שם שמים בפרהסיא (אם לא יכול לכוף את יצרו).
* המסתכל בשלושה דברים עיניו כהות: בקשת ובנשיא ובכהנים.
* אם יאמר לך יצר הרע חטוא והקב"ה מוחל - אל תאמן.
* במשנה מובאת המחלוקת הראשונה שהיתה בחכמי ישראל: האם מותר או אסור לסמוך על הבהמה ביום טוב.

דף טז עמוד ב
* לדעת רבי מאיר: יהודה בן טבאי היה נשיא ושמעון בן שטח היה אב בית דין, וחכמים סוברים הפוך.
* לדעת חכמים: עד זומם נהרג רק אם הוזם משנגמר דינו של הנידון ליהרג וקודם שהרגוהו, ולדעת הצדוקים: עד זומם נהרג רק אם הוזם לאחר שנהרג הנידון.
* במשנה נאמר: "יצא מנחם", ונחלקו האמוראים להיכן יצא - לדעת אביי: יצא לתרבות רעה, לדעת רבא: יצא לעבודת המלך.
* לעולם אל תהא שבות קלה בעיניך, שהרי סמיכה אינה אלא משום שבות ונחלקו בה גדולי הדור.