חגיגה דף יח

דף יח עמוד א
* הגמרא מדייקת שלדעת ריש לקיש ורבי יוחנן - חול המועד אסור בעשיית מלאכה.
* הגמרא מביאה חמש דעות של תנאים (בברייתות) למקור לכך שחול המועד אסור בעשיית מלאכה.
* הכתוב מסר לחכמים לקבוע (על פי קידוש הירח) אי זהו יום טוב ואסור בכל מלאכה ואי זהו חולו של מועד שאינו אסור בכל מלאכה, ועל חולו של מועד יגידו לך אי זו מלאכה אסורה (=דבר שאינו אבד) ואיזו מלאכה מותרת (=דבר האבד).

דף יח עמוד ב
* מעמוד זה ועד סוף המסכת מובאים דיני טומאה וטהרה, והסיבה שהם מובאים כאן זה בגלל שבסוף המסכת יובא הדין שעמי הארץ חשובים טהורים ברגל ולא בשאר ימות השנה.
* במשנה נאמר שיש ליטול ידיים לפני אכילת חולין ומעשר, אך מהמשנה במסכת ביכורים משמע שלא צריך - והגמרא דנה כיצד ליישב סתירה זו.
* כל הנוטל ידיו לפירות - הרי זה מגסי הרוח.
* מי שנטל או טבל את ידיו בלי כוונה לטהרם - ידיו טהורות לאכילת חולין אך לא לאכילת מעשר.