חגיגה דף יט

דף יט עמוד א
* טבילה לחולין - לא צריכה כוונה של הטובל לשם כך. [רבה הקשה על כך פעמיים (מהמשנה) ורב נחמן תירץ].
* לדעת רבי אלעזר: טבל ויצא ועלה מן המים - מחזיק עצמו בטבילה שטבל כבר לכל מה שירצה.
* מקוה שיש בו בדיוק ארבעים סאה וטבל בו אדם אחד - לדעת חכמים: המקוה כעת חסר ולא כשר לטבילה, לדעת רבי יהודה: אם רגלי הראשון נוגעות במקוה אז המקוה עדיין כשר [ונחלקו הלישנות בדעת רב נחמן אם מחלוקת זו היא ב'מעלות דרבנן' (טבילה מדרבנן) או ב'מטומאה לטהרה' (טבילה מדאורייתא)].

דף יט עמוד ב
* למסקנת הגמרא: לדעת רבי יהודה אומרים רק 'גוד אחית' ולא גם 'גוד אסיק'.
* נחלקו האמוראים אם הסיפא של משנתנו היא כרבי מאיר שלא מבדיל בין חולין למעשר או כחכמים שכן מבדילים.
* רב מרי דייק מהמשנה ש'חולין שנעשו על טהרת הקודש כקודש דמו'.