חגיגה דף כ

דף כ עמוד א
* נפלה מעפרתו (סודר) הימנו ואמר לחברו "תנה לי" ונתנה לו - טמאה.
* נתחלפו לו כלים של שבת בכלים של חול ולבשן - נטמאו.
* מעשה בשתי נשים חברות שנתחלפו להן כליהן בבית המרחץ ובא מעשה לפני רבי עקיבא וטימאן.
* אמר רבי ישמעאל: כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים "בלבו לשומרו - טהור, אין בלבו לשומרו - טמא".
* חזקה אין אדם משמר מה שביד חברו.

דף כ עמוד ב
* פרק שלישי ("חומר בקודש"), המתחיל בעמוד זה, עוסק כולו בדיני טומאה וטהרה.
* המשנה מונה אחת עשרה חומרות שיש בקודש בהשוואה לתרומה.