חגיגה דף כא

דף כא עמוד א
* בקודש (בניגוד לתרומה) לא מטבילים כלים בתוך כלים - לדעת רבי אילא: הטעם הוא בגלל חשש חציצה.
* בקודש (בניגוד לתרומה) אם יש בגד טמא ובא להטבילו - אם קשור הוא יש להתיר את הקשר ורק אח"כ יטביל (כי דומה לחציצה).
* הגמרא מבארת מדוע לדעת רבי אילא המשנה היתה צריכה לציין את שני הדינים הללו למרות ששניהם נובעים מאותו חשש (חשש חציצה).

דף כא עמוד ב
* לדעת רבי אילא יש במשנה עשר מעלות (ולא אחת עשרה, כי כאמור לעיל, לדעתו שני דינים במשנה נובעים מאותו חשש, מחשש חציצה).
* חמש המעלות הראשונות שייכות גם לחולין שנעשו על טהרת הקדש (כי יש בהן 'דררא דטומאה מדאורייתא' ולכן גזרו חכמים גם בהם), וחמש המעלות האחרונות שייכות רק לקודש ממש.
* בקודש (בניגוד לתרומה) לא מטבילים כלים בתוך כלים - לדעת רבא: הטעם הוא כדי שלא יטביל מחטין וצינורות בכלי שאין בפיו כשפופרת הנוד.