יבמות דף מ

דף מ עמוד א
* האוכל אכילה גסה ביום כיפור - פטור (כי לא עבר על "אשר לא תעונה" שהרי אף זה עינוי הוא שמזיק את עצמו).
* מצה הנאפית אחר חליטה (שחלט את העיסה במים רותחים) יוצא בה ידי חובתו בפסח.
* החולץ ליבמתו - לא הפסיד את חלקו בירושת נכסי אחיו המת.
* הכונס את יבמתו - לדעת ת"ק: זכה בנכסים של אחיו, לדעת רבי יהודה: אם יש שם אב נכסים של אב (ובגמרא מובאות דעות שונות אם הלכה כרבי יהודה או לא).

דף מ עמוד ב
* אמימר מכשיר לכל אדם לישא את אשת אחי אבי אביו (ולא גזר עליה משום 'שניות').
* למסקנת הגמרא: גזרו 'שניות' בחלוצה.
* לדעת שמואל: הבא על צרת חלוצה - הולד ממזר.