יבמות דף מג

דף מג עמוד א
* "רבי לא שנאה, רבי חייא מנין לו?" - אם רבי שסידר את המשנה לא שנה דין מסויים להלכה (כסתם משנה), אז רבי חייא תלמידו, אם סתם בברייתא דין זה להלכה, מנין לו שהלכה כך?
* הגמרא מכריעה להלכה שמינקת צריכה להמתין (לפני שתתארס ותינשא מחדש) עשרים וארבעה חודשים חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו, ואשה שאינה מניקה צריכה להמתין שלושה חדשים מיום שמת בעלה חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתארסה בו.

דף מג עמוד ב
* הגמרא (מסוף העמוד הקודם) דנה באריכות ומציעה הצעות שונות להבנת שיטת רבי יוסי שבמשנה (לאור קושיית רב חסדא).
* לדעת רב אשי: יש להבדיל בין אבלות חדשה ואבלות יחיד (=אבלות אשה על בעלה שנפטר) לעומת אבלות ישנה ואבלות של רבים (=תשעה באב) שדינה קל יותר.