סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטויים: "סתימתאה"; "זו דברי... אבל..."

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

חולין דף ל ע"א

"א"ל אביי: לאו אתמר עלה, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: זו דברי רבי אלעזר ברבי שמעון סתימתאה, אבל חכמים אומרים: ב' שוחטים זבח אחד."

 

1.
מפרש רש"י - מסכת חולין דף ל עמוד א :

סתימתאה - שיש משנה וברייתא הרבה שאמר ר' אלעזר בר' שמעון ורגילים התנאים לסדרן במשנה בלשון סתם והאי סתמא דתזבח הוא נמי אמרה וגמרא גמיר לה ר' יוחנן מרביה דהא ר' אלעזר אמרה.

רש"י מפרש שרבי יהודה הנשיא "סתם" הרבה משניות כשיטת רבי אלעזר ברבי שמעון. ורבי יוחנן בסוגייתנו טוען שמשנתנו [שהיא "סתם משנה" – משנה שלא נאמר בה שם החכם שאמרה] היא מדברי רבי אלעזר ברבי שמעון, ורבי יוחנן כך שמע מרבותיו.

2.
וצריך להסביר, שהרי הכלל הוא ש"סתם משנה" – רבי מאיר, והלכה כמותו, אם כן מדוע כאן ה"סתם" הוא לפי רבי אלעזר ברבי שמעון?

3.
ולכן יש לומר, שבאמת בדרך כלל "סתם משנה" הוא רבי מאיר, שהיה תלמידו של רבי עקיבא, ולפעמים "סתם משנה" הוא כרבי עקיבא, ולפעמים היא כרבי אלעזר ברבי שמעון [שהיה חברו של רבי יהודה הנשיא, והיה בן רבי שמעון שהיה תלמידו של רבי עקיבא].

4.
רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק א הלכה ה:

אבל שנים שוחטין בהמה אחת בקדשים כחולין.

5.
לחם משנה הלכות פסולי המוקדשין פרק א הלכה ה :

אבל שנים שוחטין בהמה אחת וכו'. היינו כרבנן דאמרי שנים שוחטין זבח אחד בפ"ב דחולין...

הרמב"ם פסק כרבנן בסוגייתנו.

6.
אפשר לומר שהביטוי של רבי יוחנן: "זו דברי רבי אלעזר ברבי שמעון סתימתאה, אבל חכמים אומרים: ב' שוחטים זבח אחד" מלמד שרבי יוחנן פוסק כרבנן.

7.
וכך משמע בשל"ה - כללי התלמוד (יג) כלל לשונות סוגיות :

שי. זו דברי פלוני, כשהגמרא אומרת זו דברי פלוני על הסתם פליג עליה ולא סבר כוותיה. וכן כתבו התוספות (ד"ה ומאי) בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף ל"ה (א), וזה לשונם: זו דברי סומכוס, משמע זו ולא סבירא ליה, אף על גב דמוכח בפרק בית כור (שם קה א) דאיכא זו וסבירא ליה, מיהו סתם זו לא סבירא ליה. וכן כתב הר"ן פרק אלו נערות (כתובות דף מ ב ד"ה זו דברי רבי מאיר) דזו לא סבירא ליה, כל היכא דלא מפרש בהדיא זו וסבירא ליה.

כלומר, הגמרא אומרת "זו דברי רבי ... " כדי ללמדנו שאין הלכה כמותו.

8.
ולכאורה מדוע שנחשוב שהלכה כרבי אלעזר ברבי שמעון אם חכמים חולקים עליו והרי במחלוקת רבי אלעזר ברבי שמעון וחכמים הכלל הוא שהלכה כחכמים?

9.
אלא, מכיון שהברייתא בסוגייתנו [בעמוד הקודם] היא "סתומה" ויתכן שהכלל הוא שהלכה כסתם משנה חל גם לגבי ברייתא, לכן הגמרא פוסקת "זו דברי רבי אלעזר ברבי שמעון" ומשתמשת בנוסחה שמעידה שפוסקת שלא כרבי אלעזר ברבי שמעון אלא כחכמים.תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר