סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: "תני

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

בכורות ב ע"א-ע"ב


ת"ש, ר' יהודה אומר: המקבל בהמה מן העובד כוכבים וילדה - מעלין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן. והנותן לו בקבלה, אף על פי שאינו רשאי - קונסים אותו עד עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן;
מאי לאו אעובר! לא, אבהמה; והא דמיו קתני?
תני דמיה; והא נותן כל דמיו לכהן קתני! ואי בהמה, כהן מאי עבידתיה? הכא במאי עסקינן: כגון דיהיב ליה בהמה מעברתא לפטומה, דמיגו דקנסינן ליה אבהמה; קנסינן ליה אעובר. אמר רב אשי, ת"ש: רבי יהודה מתיר בשבורה, מפני שאינה יכולה להתרפאות, הא יכולה להתרפאות - אסר, והא עובר נמי כיכול להתרפאות דמי! שמע מינה.

 

1.
הגמרא משנה את הגירסא בברייתא. במקום "דמיו" יש לגרוס "דמיה". בפשטות, מדובר בשינוי גירסא, אולם נראה, שיתכן שמדובר בפרשנות, כאילו – אומרת הגמרא – שהברייתא "לא דייקה" בלשונה והתכוונה ל"דמיה" - כעין פליטת קולנוס בהחלפת "ו" עם "ה" בסיומת של "דמי".

2.
יד מלאכי כלל תרס"ה:

... הא קמן מבואר דהיכא דקאמר תני הרצון הוא שמגיה מתני' או למתנייה במתני' בהדיא או לאקבועי ליה בגמרא ככל חסורי מחסרא:

ב"גדול" הוא סובר שהביטוי "תני הכי" משמעותו היא באמת תיקון גירסא, לעומת הביטוי "הכי קאמר" שמשמעותו היא לתת פרשנות.

2.1
אבל נראה שלא מתאים בסוגייתנו לומר "חיסורי מחסרא" [שמוזכר בדבריו] כיון שמדובר רק בהחלפה בין שתי אותיות!

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר