סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי?


 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 769

 

"אין בית הבליעה מחזיק יותר מ-ב' זיתים"

כריתות יד ע"ב


על דברי המשנה "יש אוכל אכילה אחת וחייבים עליה ארבע חטאות הק' הגמ' שיתכן לחייב שש חטאות כגון שאכל גם כזית פיגול וכזית דם, ענתה הגמ' שאין בית הבליעה מחזיק יותר מ - ב' זיתים ולכן ניתן לחייבו רק חמש ע"י כזית חלב וכזית פיגול. אומרים כאן התו"י "ב' זיתים פי' כדרך אכילה". והנודע ביהודא בתשובתו (מהד"ק סי' לח) אומר שבמה שאמרו התו"י "כדרך אכילה" התכוונו בזה לתרץ קושיא עצומה, איך הגמ' אומרת כאן שאין בית הבליעה מחזיק יותר מב' זיתים הרי קימ"ל בכל מקום שאין בית הבליעה מחזיק יותר מכביצה. משמע ששיעור כביצה בית הבליעה מחזיק וזה יותר מב' כביצים, ע"ז תירץ התו"י שכדרך אכילה אין בית הבליעה מחזיק יותר משני כזיתים אבל אם הוא מכריח את עצמו בע"כ לבלוע כביצה אז הוא יכול לבלוע גם שלוש זיתים אבל אין בזה הנאת אכילה בבליעה כזו בבת אחת וזה נקרא אכילה גסה וכדי להתחייב צריך שזה יהיה כדרך אכילתו ובזה אין בית הבליעה מחזיק יותר מב' זיתים ובמיוחד משום שהגמ' דנה לחייב חמש חטאות ביו"כ, אחד מהם כזית דם, ולבלוע שלוש זיתים כאלו בבת אחת ברור שאין זה הנאת אכילה ואדרבה מזקת לו ויהיה פטור משום יוה"כ כמו שמפורש ביומא (פ:) שאם אכל אכילה גסה ביוה"כ פטור דכתיב אשר לא תעונה - פרט למזיק, ובזה מתורץ גם קושי' המרדכי שהביא המג"א [בסי' תע"ה ס"ק ד'] בסוף מס' פסחים הובא שהלל היה כורך בזמן שביהמ"ק היה קיים פסח מצה ומרור, איך אכל שלוש כזיתים ביחד הרי אין בית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים? תי' המרדכי שדווקא בשלמים בית הבליעה לא מחזיק יותר משני זיתים אבל אם מרסקים אותם אז הוא מחזיק יותר.

מק' המחצית השקל [סי' תפ"ו) בשם המנוח ר' ישראל שלפי"ז הדרא קושי' לדוכתא שהרי כעת נוכל להעמיד באופן שאוכלם מרוסקים ובזה בית הבליעה כן מחזיק 3 כזיתים.

והחת"ס בתשו' [או"ח סי' קכ"ז] שבעצם את הקושי' הזו התכוון התו"י לתרץ בשני מילים כשאמר "כדרך אכילה" דהיינו שמדובר במש' שאינו דוחק עצמו לבלוע וגם אינו מרסקו ביותר מן הראוי ולא מיירי התנא במי שדחק עצמו בריסוק ובליעה. [דבריו מובנים במיוחד ע"פ הנוד"ב לעיל שביו"כ אין זו אכילה המחייבת] אבל לגבי פסח מצה ומרור היו מרסקין הדק היטב וגם נדחקים בבליעה כמו שאנו עושים היום בליל פסח לקיים מצוותיו כראוי.

בשו"ת דברי יששכר [סי’ מ'] הקש' על דברי החת"ס איך יוצאים בפסח באכילה שלא כדרך וי"ל שלעניין מצוה שתאב לקיים מצות אכילת מצה ולהכניס ג' זיתים ביחד לתוך בית הבליעה הגם שדוחק עצמו בזה עכ"ז תענוג מצוה היא לו ובכה"ג לא מיקרי שלא כדרך אכילתו.

(יד כהן)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר