סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

מאת: הרב יהודה קוק
מחבר ספר "נופת צופים"

בי' נפלא מ"ט לא מברכים על צאצאינו גבי עריבות בתורה

ברכות יא ע"ב
 

מאי מברך א"ר יהודה אמר שמואל אשר קדשנו וכו', ור' יוחנן מסיים בה הכי הערב נא ה' א' את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאנו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ועוסקי תורתך וכו' יעו"ש. ויל"ע אמאי לא כתוב בתחילה ג"כ והערב נא וכו' בפינו ובפי צאצאנו ובפיות עמך בית ישראל וכו', וכבסיפא דמתפללים אף על "צאצאנו" ולא רק על "צאצאי עמך", וצ"ע.

אולם הביאור בזה, דאם יהיו ד"ת ערבים בפיו דעל כרחך דאף יהיו ערבים אצל צאצאיו שכן "אהבת התורה" ועריבותה הוי בירושה וסופג זה הבן מהאב, ולכן אי"צ להזכיר בזה אף לצאצאיו כ"א לצאצאי עמך ב"י, ורק כשמתפלל על ידיעתו ית"ש ועל לימוד התורה לשמה צריך להזכיר לצאצאיו דזה אכן אינה בירושה, ועי' בב"מ (פה.) ובנדרים (פא.) בזה, ודו"ק היטב בזה.

ונר' דזהו אף המעלה בבת ת"ח דאיתא בספ"ג דפסחים (מט.) ת"ר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בתו ת"ח, שאם מת או גולה מובטח לו שבניו ת"ח, ואל ישא בת ע"ה שאם מת או גולה בניו ע"ה. ת"ר לעולם ימכור אדם כל וכו' וישא בת ת"ח וכו' משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל וכו' יעו"ש, וכן יעוי' ביומא (עא.) דא"ר ברכיה אם רואה אדם שתורה פוסקת מזרעו ישא בת ת"ח שנאמר אם יזקין בארץ שרשו וגו' יעו"ש. והבי' כנ"ל דכיון שנשא בת ת"ח והיינו שחמיו ת"ח על כרחך שאם ימות או יגלה למדינת הים וכיו"ב דיזכו בניו להיות ג"כ ת"ח שכן ה"אהבת תורה" של ה"סבא" ישפיע על נכדיו ויעבור אליהם בירושה ולכן מובטח לו שיהיו בניו ת"ח, ודו"ק.

וה"נ יל"פ עד"ז בדאמרי' בובא לציון גואל וכו' הוא יפתח ליבנו בתורתו וישם בליבנו אהבתו ויראתו ולעשות רצונו בלבב שלם למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה וכו', וכתב השל"ה [והובא במשנ"ב בסימן מז' סק"י] דלמען לא ניגע וכו' הולך על "חינוך הבנים" שיצליח בזה. ויל"ע א"כ מהו דכ' למען לא ניגע אחר מש"כ ולעשות רצונו וכו' דמשמע דע"י שיעשה רצונו "בלבב שלם" יזכה להצלחה בחינוך בניו. אולם הבי' כנ"ל וחזינן יסוד גדול דע"י שיעשה רצונו ית"ש שיקיים לתורה ומצות באמת ובכל לב ע"כ שיצליח ויראה נחת מיוצ"ח, דעי"ז ישפיע היטב על בניו ויוצ"ח וילמדו ממעשיו והליכותיו, ומשא"כ כשאינו באמת ובלבב שלם אין לאב כ"כ השפעה עליהם ואף לא יהיה להם ממי ללמוד, וכידוע משלו דאדונינו הגר"א ז"ל דכלי מלא וגדוש משפיע על אחרים, וזהו דכ' ולעשות רצונו בלבב שלם למען לא ניגע לריק וכו', ודומיא דאהבת ועריבות התורה דהוי "דברים שבלב" שמשפיע הרבה על יוצ"ח וכל הבאים במחיצתו, והבן בס"ד.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר