סקר
עם סיום מסכת עירובין


 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 787

 

"מה עשה הקב"ה הביא יסורים על חזקיהו ואמר לו לישעיהו לך ובקר את החולה"

ברכות י ע"ב


ולכאו' תקשי דמה מגיע לו יסורים לחזקיהו בכדי שתהיה עילה לישעיה לבקרו. ועוד דאם כל אחד החזיק דאין לו למחול על כבודו ולילך לשני וכמ"ש המהרש"א דלא היו הולכים זה אצל זה ומדברים רק ע"י שליחים, א"כ מה"ת דאים הוא חולה אזי שפיר יכול הנביא למחול על כב' ולילך לבקרו. ועוד דהאם זה יחשב לביקור חולים להודיע לו שעומד למות הרי לכאו' זה היפך מביקור חולים, וצ"ע. וי"ל דהקב"ה הביא יסורים על חזקיהו או כדי לכפר לו על שלא קיים פו"ר או בכדי לעורר אותו על להבא ובודאי נשלחו אליו היסורים לטובתו של חזקיהו כמ"ש [דברים ח ה] "כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלוקיך מיסרך", והנה אף שהנביא ישעיהו היו לו ראיות [כמ"ש ברש"י עיי"ש] שאין הוא חייב ללכת למלך אלא אדרבה המלך חייב לבוא אליו, מ"מ ביקור חולים שאני, שהרי הקב"ה בעצמו קיים מצות ביקור חולים אצל אאע"ה, ואע"פ שמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, מ"מ רואים שביקור חולים אין נחשב שמזלזל בכבו'דו, [ואע"פ שאין משם ראיה כמבואר בסוגיא דכיבוד או"א בקידושין דקב"ה דעלמא דיליה הוא מצי מחיל ליקריה, עיי"ש], מ"מ הכא אינו איסור ממש ולכן בודאי שבביקור חולים יכול ישעיהו לבקר את חזקיהו. ואמנם מה שהולך אצל החולה זה גופא ביקור חולים, וכמ"ש אצל אאע"ה שהקב"ה נראה אליו ולא נאמר לו שום דיבור, וזה נקרא ביקור חולים, והנה מה שאמר לו "צו לביתך כי מת אתה וכו' ", זה עצמו חסד גדול, שהרי יעקב אבינו ביקש מהקב"ה חולי כדי שאדם יוכל לצוות לפני מותו ולכן אמר לו "צו לביתך וגו' ", אמנם עצם מה שהיו לו יסורים ומה שנגזר עליו מיתה לא היה קשור לישעיהו וכמשנ"ת.

ובח"א למהרש"א הקשה וכי היכן מצינו חיוב מיתה ואיבוד עוה"ב על ביטול מ"ע של פרו ורבו, ונראה ע"פ מה שאמרו חז"ל [סוטה י"ז א'] איש ואשה זכו שכינה ביניהם, וזה מרומז באות י' אצל האיש ובאות ה' אצל האשה, וביחד שם י-ה'. והענין, כי תכלית ההתקשרות מביאה להשראת השכינה, וזה נכון אצל כל אחד שחי בקדושה. והנה אצל חזקיהו היתה תביעה גדולה מאד, שהרי אם הוא היה נושא אישה הרי לפי מדרגתו הגבוהה היה מביא השראת שכינה בדרגה עליונה בעולם השפל, והרי הקב"ה איוה להשכין שכינתו בתחתונים. הנה אצל חזקיהו נחשב לו שמנע כביכול בנין ביהמ"ק שהוא מקום של חיבור של שמים וארץ, של האות ה' שהיא האות של העוה"ז כמ"ש [מנחות כ"ט ב'] "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" – בה' בראם, ושל האות י' שהיא האות של העוה"ב כמ"ש חז"ל על הפסוק "כי בי-ה ה' צור עולמים" – שהעוה"ב נברא באות י' שצדיקים שבו מועטים וכפופים. והיות והוא מנע עניין גדול זה בכך שלא נשא אשה, לכן נגזר עליו גם למות בעוה"ז כנגד האות ה', וגם לא לחיות בהעוה"ב כנגד האות י'. וכשעשה תשובה הוסיפו לו חמש עשרה שנים כמנין י' ה', כי תיקן חטא הנ"ל [כן מבואר בספרים], ותן לחכם.

וידועים דברי רבינו הגר"א ז"ל ש'כתובה' נוטריקון כתב ו' ה', דהיינו להוסיף לי' ולה' עוד ו' וה', ואז מקבלים שם הוי"ה בשלמות שהרי הכתובה מחזקת הקשר בין האיש לאישה שלא תהא קלה בעיניו לגרשה ותוספת קביעות זו מביאה יותר השראת השכינה, ולפיכך פילגשים בלא כתובה, ופלגש הוא נוטריקון פלג שם שהוא י' ה'.

[האר עינינו]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר