סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 795

 

"וניחוש שמא מגיס בה"

שבת יח ע"ב


פרש"י שיש לחשוש שאם מהפך ומגיס בקדרה גם "במבושל הוי בישול. והגמ' העמידה אפי' שהוריד את הסיר מהאש, ויש בזה הלכה למעשה שנוגע לכל אחד. הקשה הרשב"א איך אנו מוציאים אוכל מהקדרה גם כשהורדה מהאש, וכאשר מוציאים אוכל עוברים משום מגיס. ותי' היות והאוכל התבשל כמאכל בן דורסאי, שוב אין בזה משום מגיס, משום שאין בישול אחר בישול, וכן גם דעת הר"ן והרא"ש, ואילו דעת הרמב"ם בפ"א מהלכות שבת הל' ג' והטור באו"ח סי' שיח שכל שהתבשיל עדיין אינו מבושל, כל צורכו יש בו משום בישול. והמ"ב בבה"ל בשיח סע' ד' מסביר שלשיטות אלו יש איסור להגיס בקדרה, אפ' שנתבשלה יותר ממאכל בן דורסאי, כל זמן שלא נתבשלה כל צורכה, וכך נפסק בסע' יח "האילפס והקדרה שהעבירן מרותחין מע"ג האור אם לא נתבשל כל צורכו, אין מוציאין אוכל מהן, שנמצא מגיס ואיכא משום מבשל". והחילוק הוא באופן ההוצאה, אם הוא מגיס יש בזה חיוב חטאת, משום שהוא מסייע בכך את הבישול, ועובר משום מבשל דאורייתא משא"כ בהוצאת האוכל בכף עוברים איסור דרבנן, שהוא כעין הגסה [קלז בשעה"צ], הרי שאם לא נתבשל כל צורכו, אפ' כשהורידו את הקדירה מעל האש, אסור להוציאו בכף, וזה איסור דרבנן, וכ"ש שאסור להגיס בקדרה שזה איסור דאורייתא, ואם נתבשל כל צורכו מותר, ומה שנאמר במחבר, שאם נתבשל כל צורכו מותר אפי' להגיס בו, כי אין בישול אחר בישול, זה רק כשהורדה הקדרה מהאש, אבל אם הקדרה עדיין ע"ג האש על אף שנתבשל כ"צ, בזה לדעת הב"י [הובא במשנ"ב באות קיג], מותר להוציא בכף, אבל מסקנת המ"ב ע"פ דעת הא"ר, שאסור להוציא בכף, כל זמן שזה עומד על האש, והרמ"א מחמיר עוד יותר, שגם אם נתבשל כל צרכו, וגם אם הורד מהאש אסור אפי' להוציא בכף, אלא צריך להפוך את הקדרה לתוך קערה, והמשנ"ב [קיז] אומר שלא נוהגים להחמיר בזה, משום שהעיקר הוא שאם מבושל כל צורכו והורד מן האש, אפי' להגיס מותר, והרוצה להחמיר יחמיר שלא להגיס, אבל להוציא בכף אין להחמיר כל שנתבשל כ"צ, ואינה על האש.

הרי שלהלכה ע"פ המ"ב אם רוצים להוציא חמין שהתבשל כ"צ מהסיר, ורוצים שישאר עדיין על האש, צריך להרים את הסיר מעל האש, ורק אז מוציא בכף, אבל אין להגיס בה אפי' אם הורדה מהאש, [המושג אש בימינו, היינו פלטה חשמלית, תנור או פח שמכסה את הגז].

[הרה"ג מיכל זילבר שליט"א]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר