סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הוא בבגדו והיא בבגדה / הרב הלל בן שלמה

שבת יג ע"א


לדברי הגמרא, כשם שאסור לאדם לשכב עם אשת רעהו כאשר הוא בבגדו והיא בבגדה, כך נאסר הדבר לשכב עם אשתו נדה. לימוד זה מתבסס על היקש מפסוק ביחזקאל "ואת אשת רעהו לא טימא ואל אשה נדה לא יקרב". לכאורה, פסוק זה עוסק דווקא בתשמיש עם אשת רעהו. מהו המקור לאסור שינה כאשר הוא בבגדו והיא בבגדה עם אשת רעהו?

לדברי רש"י, איסור זה נלמד בקל וחומר מאיסור ייחוד, שהוא אסור מן התורה. כך מובא בגמרא בקידושין (פ,ב): "רמז ליחוד מן התורה מנין? שנאמר: 'כי יסיתך אחיך בן אמך', וכי בן אם מסית, בן אב אינו מסית? אלא לומר לך: בן מתייחד עם אמו, ואסור להתייחד עם כל עריות שבתורה". (גם לדברי הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה (כב,ב), איסור הייחוד עם העריות הוא מן התורה – מדברי קבלה). אולם יש מקום להקשות על הבנה זו, שהרי הייחוד עצמו עם אשתו נידה, מותר, כמובא בגמרא בסנהדרין (לז,א). מסיבה זו דוחים התוספות (ד"ה מה) את דברי רש"י. להבנתם, איסור השכיבה כאשר הוא בבגדו והיא בבגדה אינו אלא מדרבנן, מסברה, "לפי שיצרו תוקפו ומתגבר עליו ביותר".

לכאורה נראה לומר, כי סברה זו יכולה להיות טעם לאיסור מן התורה, ובדומה לדברי עולא בסוגייתנו המבוססים על הפסוק "לא תקרבו", שאפילו "שום קורבה אסור, משום לך לך אמרי נזירא, סחור סחור לכרמא לא תקרב"; וכך מופיע במדרש תנחומא פרשת מצורע סימן יג: "ילמדנו רבינו, מהו לנדה שתישן עם בעלה הוא בבגדו והיא בבגדה במטה אחת, זה לצד אחד וזה לצד אחד. כך שנו רבותינו אסור לשכב, שאין נותנין פרצה לפני הכשר וכל שכן לפני הגנב, שמשלו חכמים את הדבר כאש בנעורת...".

בהמשך הגמרא מובאים דברי רבי פדת האומר, כי התורה אסרה רק קורבה של גילוי עריות, אבל הוא בבגדו והיא בבגדה, מותר. רש"י מבאר בדעתו, שהתורה אסרה רק את התשמיש, אבל קורבת הבשר אינה אלא מדרבנן, ועל כן כאשר הוא בבגדו והיא בבגדה, הדבר מותר. לכאורה, מאחר שדברי רבי פדת נסובים על הפסוק "לא תקרבו לגלות ערוה" המתייחסים לכל העריות, יש לומר כי הוא אינו אוסר זאת אף באשת רעהו. כך מבאר רבינו תם (תוספות ד"ה ופליגא), כי הדבר מותר לדעתו, מאחר שישנן כאן שתי סיבות להקל: א. דעות .ב. שינוי.

לכאורה, דברי ר"ת אינם ברורים, שהרי השינוי המדובר בכך שהוא בבגדו והיא בבגדה, הוא שינוי לעומת המצב הרגיל, שהאיש שוכב עם אשתו בקירוב בשר. אבל בשכיבה עם אשת רעהו, לא שייך לומר שהדבר נחשב לשינוי. ואכן, לדעת ר"י בתוספות, רבי פדת אינו מתיר זאת באשת רעהו, אלא שלדעתו אין ללמוד בהיקש מאשת רעהו לאשה נידה. גם בדעת רש"י נראה לומר, כי רבי פדת אינו מתיר לשכב עם אשת רעהו כאשר הוא בבגדו והיא בבגדה, כפי שהיה פשוט לגמרא בתחילה, והוא חולק רק על ההיקש הנלמד מהפסוק.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר