סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 807

 

"זה הכלל כל חייבי חטאות אינן חייבין עד שתהא תחילתן וסופן שגגה"

שבת קב ע"א


האגלי טל [אופה מ"א ג'] הוכיח ממשנתנו לדינא דלא אמרינן בחיובא דשבת בתר מעיקרא אזלינן, דאי נימא דאזלינן בתר מעיקרא למה פטור כשנזכר אחר שזרק את החפץ מידו. וע' בשיח השדה [שער הכללים כ"ה נז./:] שהעיר דא"א להוכיח ממשנתנו לכל המלכות דאינו דומה בזה הוצאה לשאר מלאכות, דבהוצאה לא שייך כללל לומר בתר מעיקרא אזלינן, דלא שייך לדון משום בתר מעיקרא רק בדבר שאין אנו דנין על כל משך הפעולה ואין צריכים להחיוב רק הגמר לבד כגון בנזקין דעיקר החיוב משום גמר השבירה וא"צ כלל משך הילוך הכלי באויר, משא"כ בהוצאה [בשבת] דאין החיוב על הגמר גרידא דהרי גוף הילוך החפץ מרה"י לרה"ר או ד"א הוא מן החיוב ואין החוב על ההנחה לבד, לכן א"א לומר דחשיב תיכף כאילו נח דא"כ עדיין אין לך מלאכה שלמה, [ואין לומר דחשוב כאילו הלך החפץ ד"א באותו רגע שיצא מתח"י וגם נח הכל באותו רגע כיון שא"א להיות כעין זה בטבע], עכת"ד, ודו"ק.

[פירות תאנה]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר