סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

דיוק וחידוש ברש"י

מסכת שבת דף קנג

 

עמוד א

רש"י ד"ה דסנו ליה כולהו פומבדיתאי. משום דמוכח להו במילי דשמיא ובני פומבדיתאי רמאין הן כדאמרינן בשחיטת חולין (חולין קכז.) פומבדיתאי לוייך שני אושפיזך:
רש"י בתחילת דבריו מסביר שהסיבה שבני פומבדיתא היו שונאים את רבה – כי היה מוכיחם במילי דשמיא – בין אדם למקום, ואח"כ רש"י מביא שהיו רמאים ומכאן שהיו צריכים להוכיחם בעניני בין אדם לחבירו, עוד נראה לדייק בלשון רש"י דכתב משום דמוכח להו במיל כשמיא ובני פומבדיתאי רמאין הן כדאמרינן וכו' ואם זה ענין אחד היה צריך לומר כך משום דמוכח להוא במילי דשמיא דרמאין הן כדאמרינן וכו',
רש"י מביא ראיה ממס' חולין (דף קכז.) ושם משמע דגנבים הם ופירושו שאם מתלווה לך אחד מבני פומבדיתא למקום שאתה הולך ללון תשנה את המקום כי גנבים מומחים הם (כך מפרש רש"י שם) ולכאורה רש"י היה יכול להביא ראיה מפורשת מהגמרא דרמאין הם דכך איתא במסכת בבא בתרא (דף מו.) תא אחוי לך רמאי דפומבדיתא,
ונראה שרש"י רצה לרמוז בכך לשני הענינים שבגלל שהוכיחם במילי דשמיא הם שנאו אותו אבל הוא גם לא רצה שילווהו לבית עולמו ועל כך רמז שאם בני פומבדיתא מלווים אותך כדאי לך לשנות את המקום שאתה הולך לשם.

הדרן עלך שואל וסלקינן משמן על ראשך אלו תפילין ועמי הארץ מתיראים ממנו
ובאנו לפרק מי שהחשיך שצריך לתת כיסו לגוי ואין לו לירא שיגנבהו

תגובות

  1. יז אב תש"פ 00:49 תוכחה לרמאי גורמת.שנאה | אהרן

    יתכן שהשילוב של התוכחות עם הרמאות שלהן היא שגרמה לשנאה. כי כשהוכיחן לא היו מוכנים להודות על האמת אלא ''רימו את עצמן'' שהם בסדר ורבה הוא זה שלא בסדר (שיש לו משהו אישי נגדם וכד') ולכן שנאו אותו. אך אדם ישר לא שונא את מי שמוכיחו, אדרבה מודה לו על שהעמידו על טעותו. ''הוכח לחכם ויאהבך''.

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר