סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

מאת: הרב יהודה קוק
מחבר ספר "נופת צופים"

אם דור הפלגה נאבדו או רק הופצו

שקלים יז ע"א


ויאמר אלי המים האלה וגו' אל הימה המוצאים זה הים הגדול, ולמה נקרא שמו מוצאים, כנגד שתי פעמים שיצא אחד בדור אנוש ואחד בדור הפלגה וכו'. והיינו דעי"ז נשטפו ונאבדו דור אנוש וההפלגה מן העולם. וכן יעוי' ברש"י בס"פ בראשית (ו', ד') שכ' דאע"פ שראו באבדן של "דור אנוש" שעלה אוקיינוס והציף שליש העולם, לא נכנע דור המבול ללמוד מהם, עכ"ל ע"ש. וכן יעוי' ברש"י בפ' וירא עה"פ הגוי גם צדיק תהרוג (כ', ד') שכ' וז"ל, אף אם הוא (אבימלך) צדיק תהרגנו (בתמיה), שמא כך דרכך לאבד האומות חינם כך עשית לדור המבול ולדור הפלגה, אף אני אומר שהרגתם על לא דבר כמו שאתה אומר להורגני, עכ"ל יעו"ש. ויל"ע מ"ט לא הזכיר אבימלך אף "לדור אנוש" שאיבדם הקב"ה. ועכ"פ מבואר דהקב"ה איבד לדור אנוש ולדור ההפלגה.

אולם יעוי' ברש"י בפרשת נח עה"פ ומשם הפיצם ה' על פני כל הארץ (יא', ט') שכ' בזה"ל, למד שאין להם חלק לעוה"ב. וכי איזו קשה של דור המבול או של דור הפלגה, אלו לא פשטו יד בעיקר ואלו פשטו יד בעיקר להלחם בו אלו נשטפו ואלו לא נאבדו מן העולם, אלא שדור המבול היו גזלנים והיתה מריבה ביניהם לכך נאבדו ואלו היו נוהגים אהבה וריעות ביניהם שנא' שפה אחת ודברים אחדים, למדת ששנאוי המחלוקת וגדול השלום, עכ"ל יעו"ש. ומבואר דדור ההפלגה לא מתו כ"א הופצו בעולם אך לא נאבדו. וכן יעוי' ברש"י בר"פ האזינו (לב', ז') עה"פ זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור וגו', שכ' בזה"ל, דור אנוש שהציף עליהם מי אוקינוס [וכן ערש"י בס"פ בראשית (ו', ד') בזה], ודור המבול ששפטם וכו', עכ"ל יעו"ש. ומדלא כ' אף לדור ההפלגה שהקב"ה איבדם, מדוייק דאז באמת לא איבדם. וכן יעו"ש לקמן בפ"ח שכ' רש"י להדיא עה"פ בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם וגו' בזה"ל, כשהפיץ דור ההפלגה היה בידו להעבירם מן העולם ולא עשה כן אלא יצב גבולות עמים, קיימם ולא אבדם, עכ"ל ע"ש. ומבואר כנ"ל. וא"כ צ"ע מדברי רש"י בפ' וירא שכ' דגם בדור ההפלגה נאבדו מן העולם.

וביותר צ"ע בדברי רש"י בפ' נח ובפ' האזינו דדור ההפלגה לא נאבדו מדהיו נוהגים אהבה וריעות ביניהם וכו', הא מבואר להדיא בירושלמי הכא דנשטפו ע"י הים הגדול. ויעו"ש בפ' נח בב"ר (פרק לח') שכ' כנ"ל דדור ההפלגה לא נאבדו וכו' ע"ש, וא"כ שמא הוי פלוגתא בחז"ל, דהירושלמי הכא ס"ל שנאבדו והב"ר ס"ל שרק נתפלגו לכל עבר ולא נאבדו. אולם אכתי צ"ע בדעת רש"י בזה, דבפ' נח ופ' האזינו כ' בפשיטות כהב"ר דלא נאבדו, ומאידך בפ' וירא גבי אבימלך כ' בפשיטות דנאבדו ודומיא דדור המבול, וכש"כ בירושלמי, ויל"ע.

ונראה ליישב בזה, דהנה יעו"ש בפ' נח ברש"י עה"פ אשר לא ישמעו איש שפת רעהו (יא', ז') שכ' וז"ל, זה שואל לבינה וזה מביא טיט וזה עומד עליו ופוצע את מוחו, עכ"ל ע"ש. וא"כ י"ל דבאמת ס"ל לרש"י כוותיה דהב"ר דלא הענישם כלל הקב"ה במיתה כ"א הפיצם ובילבל שפתם, אולם עי"ז נגרם הרבה רציחות ואיבוד נפשות, ועל כן בני אותו הדור דיברו וסיפרו לבאים אחריהם שבדור "ההפלגה" היה בילבול גדול ואיבוד נפשות הרבה כפי שנגרם מהבילבול שלא הבינו א' לשני וכו', אך לא דהקב"ה איבדם רק שהם גרמוהו לעצמם, אולם הדורות שאחריהם חשבו שגם האיבוד נפשות היתה מיד ה' שהענישם בזה, וא"כ זהו שאמר אבימלך להקב"ה הגוי גם צדיק תהרוג דכן דרכך "לאבד" האומות בדור ההפלגה וכו', דחשב שאף האיבוד נפשות דדור ההפלגה מהקב"ה יצא וכפי שסיפרו לו אבותיו, אולם לא ידע דלא מאת ה' נעשתה כי אם הוי תוצאה דבילבול השפות דמתוך ששואל לו לבינה וכו' פוצע את מוחו, וא"כ אתי שפיר. והבן בס"ד.

אולם יותר נר' ליישב, דהנה יעו"ש בב"ר (פל"ח אות ו') שכ' בהאי לישנא, אותן של דור המבול לא נשתיירה מהן פליטה ואלו של דור הפלגה נשתיירה מהם פליטה, אלא דור המבול על ידי שהיו שטופים בגזל שנא' גבולות ישיגו וגו' לפיכך לא נשתייר מהם פליטה אבל אלו על ידי שהיו אוהבים זה את זה שנא' ויהי כל הארץ שפה אחת לפיכך נשתיירה מהן פליטה, ע"כ. ויעו"ש עוד לקמן (אות יו"ד) ויפץ ה' אותם משם, מהו ויפץ רבנן אמרי אין "ויפץ" אלא "ויצף" הציף עליהם הים והציף שלושים משפחות מהן יעו"ש.

וא"כ לפי"ז יל"פ דזהו מש"כ רש"י בפ' נח דדור ההפלגה לא נאבדו כדור המבול, דכוונתו שעכ"פ נשתייר מהם שריד ופליט ולא נאבדו לגמרי כדור המבול שלא נשתייר מהם כלום, וכלשון רש"י דדור המבול נשטפו מן העולם, והיינו שלא נשאר מהם כלום, ודור ההפלגה לא נאבדו מן העולם, והיינו "שלא נמחקו מן המפה" ללא זכר כ"א נשאר מהם שריד ופליט. ואע"פ שהציף הקב"ה עליהם את האוקינוס מ"מ לא איבד אלא "חלקם" והיינו שלושים משפחות כש"כ שם, וא"כ לפי"ז הכל אתי שפיר. דאכן "הציף" עליהם הקב"ה את האוקיינוס ושפטם וכש"כ בירושלמי הכא ובב"ר שם, אולם מאידך לא איבדם "לגמרי", וזהו מש"כ רש"י בפ' האזינו עה"פ בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם, דכשהפיץ דור ההפלגה היה בידו להעבירם מן העולם ולא עשה כן אלא קיימם ולא איבדם, דאע"פ שהציף עליהם את הים ואיבד חלקם מ"מ לא איבדם לגמרי אלא הענישם "בגלות" ולא "במיתה", ולא כדור המבול שהמית ואיבד לכולם. וכן זהו מש"כ רש"י בפ' וירא גבי אבימלך שאמר לקב"ה שמא כך דרכך לאבד האומות חינם כך עשית לדור המבול ולדור ההפלגה, דנהי דלא איבד לדור ההפלגה לגמרי מ"מ חלקם "איבד" וע"ז אמר דשמא חלק זה שהרג היה לחינם שלא כדין, וא"כ ליכא שום פלוגתא בזה, ואתי שפיר.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר