סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

קושיה מאמורא [או מפסוק] על ברייתא

יומא כא ע"ב


והתניא: חמשה דברים נאמרו באש של מערכה: רבוצה כארי, וברה כחמה, ויש בה ממש, ואוכלת לחין כיבשין, ואינה מעלה עשן! -
...
רבוצה כארי?
והתניא, אמר רבי חנינא סגן הכהנים: אני ראיתיה, ורבוצה ככלב! -
לא קשיא; כאן במקדש ראשון, כאן - במקדש שני.

ובמקדש שני מי הואי? והאמר רב שמואל בר איניא: מאי דכתיב +חגי א+ וארצה בו ואכבד, וקרינן ואכבדה מאי שנא דמחוסר ה"א? אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני, ואלו הן: ארון וכפורת וכרובים, אש, ושכינה, ורוח הקודש, ואורים ותומים. -
אמרי: אין, מיהוה הוה, סיועי לא מסייעא.

 

1.
בגמרא:

והתניא: חמשה דברים נאמרו באש של מערכה: רבוצה כארי, וברה כחמה, ויש בה ממש, ואוכלת לחין כיבשין, ואינה מעלה עשן...

הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שאש המערכה נראית כרביצת אריה.

רבוצה כארי?
והתניא, אמר רבי חנינא סגן הכהנים: אני ראיתיה, ורבוצה ככלב! -

מקשה הגמרא מברייתא אחרת שבה מובאת עדותו של רבי חנינא סגן הכהנים שראה את אש המערכה והיא היתה רבוצה ככלב [ולא כאריה].

2.
ויש לתמוה: כיצד מקשים מברייתא על עדות ראיה של תנא שחי בתקופת הבית?

2.1
ולכן יש לומר שהקושיה היא על הברייתא הראשונה, כיצד לא התחשבה בעדותו של רבי חנינא, ובכלל, מהיכן ידע עורך הברייתא הראשונה כיצד נראית אש המערכה? כנראה שגם לו היתה קבלה מרבותיו על עדות היסטורית, ולכן למעשה יש כאן סתירה בין שתי עדויות היסטוריות.

3.

לא קשיא; כאן במקדש ראשון, כאן - במקדש שני.

עונה הגמרא שמדובר [על העדויות החלוקות] בשני בתי המקדש. הברייתא השניה שבא מובאת עדותו של רבי חנינא סגן הכהנים מתארת את המצב בבית שני!

4.

ובמקדש שני מי הואי? והאמר רב שמואל בר איניא: מאי דכתיב +חגי א+ וארצה בו ואכבד, וקרינן ואכבדה מאי שנא דמחוסר ה"א? אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני, ואלו הן: ארון וכפורת וכרובים, אש, ושכינה, ורוח הקודש, ואורים ותומים. -

הגמרא מקשה מדברי רב שמואל בר איניא [היה אמורא בדור הרביעי - בדור של אביי ורבא?] שמדבריו משמע שאין הבדל בין הבית הראשון לבית השני בנושא של אש המערכה. וצריך להסביר שהכוונה היא, שצריך לומר שרבי חנינא סגן הכהנים שהעיד מה היה בבית שני כנראה סבר שכך היה גם בית הראשון וקשה על הברייתא הראשונה.

5.
וקשה, כיצד מקשים מאמורא על ברייתא.

5.1
ויש לומר שהקושיה היא על מי ["סתמא גמרא"] שתרץ את הסתירה בין שתי הברייתות. וראה ב"שוטנשטיין", הערה 23 שכנראה דברי רב שמואל מבוססים על ברייתא מסויימת [לא מוכרת].


6.
קושי נוסף: הרי אפשר לומר שאחת הברייתות חולקת על דברי רב שמואל וסוברת שכן היה הבדל בין שתי בתי המקדש.

6.1
ועל כך יש לומר: כיון שרב שמואל לומר זאת מפסוק בנבואת חגי הרי שניתן להקשות מפסוק על תנא! [וכנראה שההסבר בפסוק היה ידוע במסורת עתיקה, ונראה שכך הוא הדבר מפני ההסבר המיוחד על פסוק זה]

אמרי: אין, מיהוה הוה, סיועי לא מסייעא. 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר