סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

"רב... ואיתימא רב..."

יומא כח ע"ב


אמר רב: קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, שנאמר +בראשית כו+ עקב אשר שמע אברהם בקלי וגו'. אמר ליה רב שימי בר חייא לרב: ואימא שבע מצות! - הא איכא נמי מילה. - ואימא שבע מצות ומילה! - אמר ליה: אם כן מצותי ותורתי למה לי? אמר (רב) +מסורת הש"ס: [רבא]+ ואיתימא רב אשי: קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין, שנאמר תורתי - אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה.  

 

1.
יש אומרים ש"ואיתימא" מלמד שאין בכלל וודאות על כל אחד מהם שאמנם אמר את הדברים. ולכן אי אפשר להקשות על אף אחד מהאומרים [בסוגייתנו: רב או רבא ורב אשי] מדברי עצמם במקומות אחרים בש"ס.

2.
"בית אהרן", כרך י:

"הרי לנו כלל חדש דהיכא דאיתא בגמרא אמר רב פלוני ואיתימא רב פלוני אין להקשות סתירה על אחד מהאומרים מדברי עצמו במקום אחר מפני שי"ל דמאן דאמר ההיא דהתם משמיה דאותו רב פלוני אמר הא דהכא משמיה דאידך, ומאן דאמר הא דהכא משמיה דאותו רב פלוני אמר הא דהתם משמיה דאחרינא."

נראה שכוונתו שאם במקום אחר אמורא אמר דברים אחרים הרי נאמר שכאן לא הוא אמר את הדברים אלא מי שמוזכר לצידו!

3.
אפשרות א:
אם המימרא בסוגייתנו נאמרה על ידי רב או על ידי רב אשי יש קצת קושי בדבר מכיון שמדובר בשתי "קצוות", אמורא מהדור הראשון ואמורא מהדור השישי!

4.
אפשרות ב:
במקום "רב" יש לגרוס "רבא" - אמורא מהדור הרביעי. מקובל בש"ס שאמוראים עם "פער" של דור אחד ביניהם מוזכרים יחדיו בצורה זו או אחרת!

5.
אפשרות ג:
מדובר ב"רב אשי" הקדמון. יש אומרים שכאן מדובר ברב אשי שהיה תלמידו של רב [ראה כאן ב"מנחת יהודה"], לכן מובן מדוע הם מוזכרים יחד. ומתאים לגירסה של "רב".

6.
ונראה לומר דבר חדש:
ראה ב"מתיבתא" הערה לט שמסביר את עניין עירוב תבשילין שמוזכר בסוגייתנו, ומביא בזה מחלוקת בין רבא ורב אשי במסכת ביצה דף טו לטעם דין זה של עירוב תבשילין, אם הוא נועד להדגיש את כבוד יום טוב או את כבוד השבת.
ולכן כוונת הביטוי "ואיתימא" ללמדנו שכל אחד מהאמוראים המוזכרים בביטוי "ואיתימא" יש לו שיטה במקום אחר שמשפיעה על סוגייתנו, והגמרא אומרת בזה שיש להבין את סוגייתנו לפי שיטתו במקום אחר!
לפי זה גם מובנת הגירסא של "רבא".

7.
ונראה לומר דבר נוסף:
אם נאמר שמדובר ב"רב" מראשוני האמוראים וב"רב אשי" מאחרוני האמוראים הרי שכוונת סוגייתנו לומר, שבעניין כל כך מהותי-עקרוני-רוחני שאברהם אבינו קיים את כל התורה שותפים כל האמוראים יחד, מהתקופה הראשונה ועד התקופה האחרונה! / וזו הדגשה של עורך הגמרא /

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר