סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

מאת: הרב יהודה קוק
מחבר ספר "נופת צופים"

שמא ישכח ויפשע

סוכה לח ע"א


א"ר זירא מאי קושיא דלמא מצוה לאפסוקי וכו', ופירש"י שמא ישכח ויפשע, ע"ש.

אולם יל"ע דפתח בשוגג "שישכח" וסיים במזיד "שיפשע". וצ"ל דאע"פ דחיישי' רק שיהיה "שוגג" שישכח ליטול הלולב מ"מ הא גופא נחשב פשיעה שהביא א"ע למצב כזה ולא זכר לקיום חובת היום ליטול לולב.

וכה"ג יעוי' בפ"ק דשבת (י.) ערבית כיון דכולא ליליא זמן ערבית לא מירתת ואתי למפשע יעו"ש. ונר' ודאי דלא חיישי' לפשיעה דאטו ברשעים קא עסקינן כ"א לשוגג "שישכח" להתפלל תפילת ערבית ואעפ"כ נקרא פשיעה מדהביא א"ע למצב של "שכחה". וה"נ יעו"ש לקמן בשבת רפ"ב (כא.) דקסבר כבתה זקוק לה, ופירש"י דהלכך צריך לכתחילה לעשות יפה דילמא פשע ולא מתקן לה, עכ"ל יעו"ש. והבי' כנ"ל דחיישי' שישכח להדליק שוב לנר חנוכה דג"כ נחשב "פשיעה". וה"נ יעו"ש לקמן (לד.) ברש"י במשנה בד"ה עם חשכה, שאם ימהר להזכירם מבעו"י יפשעו ויאמרו עדיין יש שהות, עכ"ל יעו"ש. והבי' כנ"ל דמדיביאו א"ע למצב של "שוגג" ה"ז נחשב לפשיעה. וכן יעוי' בפ"ק דפסחים (ו:) דכיון דלאו זמן איסורא הוא וכו' דילמא פשע ולא מבטל ליה, ופירש"י דישכח ויבוא לידי פשיעה שע"י מה יזכר וכו', עכ"ל יעו"ש. והביאור בזה כנ"ל. וכן יעוי' ברפ"ב דביצה (טו:) אלא גזירה שמא יפשע, ופירש"י שמא יפשע שישכח ולא יערב משום דטריד, עכ"ל ע"ש. והבי' כנ"ל. וכן יעוי' ברפ"ק דב"ב (ג:) לא ליסתיר איניש ביהכנ"ס וכו' משום פשיעותא, ופירש"י דילמא מתרמי אונס ופשעי ולא בנו אחריתי, עכ"ל ע"ש. והבי' כנ"ל דמדיביא א"ע למצב של "אונס" ע"כ נחשב זה לפשיעה.

וכן יעוי' ברש"ש ברפ"ב דשבת שם דבי' כנ"ל, וציין לב"ב שם ע"ש. ומה שציין לפסחים (סד.) שכ' כה"ג, הוא ט"ס, וצ"ל (סד"ו:), וכש"נ בס"ד.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר