סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

ברכות ל-לו

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. "כסא דמוקרא"?
ב. "אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו"?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שהקפיד להימנע מהטרחת הציבור?
ב. שתכננה לעשות "טריק" לקב"ה?
ג. פושט רגליו, שמצבו הכלכלי עשוי להיות איתן?
ד. ש"ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה"?
ה. ש(ברוח המאמר "חלל עליו שבת אחד כדי שישמור שבתות הרבה") הנחה את תלמידיו לרכז מאמץ בתקופה קצרה בשנה, כדי להימנע מדאגות כלכליות לאורך כל השנה?
 

3. מניין ש:

א. יש חשיבות מיוחדת בתמיכה בתלמיד חכם?
 

4. מה המשותף ל:

א. חרדל, מוץ, בהמת קדשים?
ב. שיחה, שחוק, קלות ראש, דברים בטלים?
ג. (בענייננו) נדה, חלה, הדלקת הנר?
ד. חנה ואליהו?
 

5. מי אמר למי:

א. "ריקא"?
 

6. השלם:

א. "אין ארי ........ מתוך קופה של .......... אלא מתוך קופה של ........".
ב. "והיינו דא"ר אלעזר א"ר אושעיא מאי דכתיב גם אלה תשכחנה זה .......... ה........... ואנכי לא אשכחך זה מעשה .........".
ג. "האומר על .... צפור יגיעו ........ועל טוב ........ שמך מודים ........... ..............אותו".
ד. "אסור לו לאדם ש.......... מן ה........ ה.... בלא ..........".
ה. "כתיב לה' הארץ ומלואה וכתיב השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם לא קשיא כאן ...... ......... כאן ........... ..........."
 

7. שונות:

א. בעלי תשובה ידועים בדרך כלל כחמורי סבר. התוכל למצוא בענייננו תמיכה מעשית להנחה זו?
ב. מה הקשר ההגיוני בין "לחכימא ברמיזא" לבין דברי ה' למשה אחרי חטא העגל "הרף ממני ואשמידם"?
ג. מטוסי קרב מתקשים בתקיפת יעדים במזג אוויר מעונן. מסתבר, שעננות מהווה גורם מעכב גם בתחום הרוחני . היכן?
ד. כיצד עשויה הכרת עולם החי לסייע בהכרעת עתידה המשפחתי של אישה?
ה. באיזו דרך ציורית הומוריסטית מתוארת הסכנה הצפויה משור?
ו. האם לשיטת השימוש בשוט ב"חידר" כאמצעי להפנמת חומר יש "תנא דמסייע" בענייננו?
ז. מי הוא זה ה"מהבהב", למרות שאינו נוהג בכלי רכב...?
ח. לאיזה עניין מענייננו מתאים הפיוט "כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מאריך וברצותו מקצר"?
ט. מהי האסמכתא לשני חודשי "בין הזמנים" בישיבות?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "מר בריה דרבינא עבד הילולא לבריה חזנהו לרבנן דהוו קבדחי טובא אייתי כסא דמוקרא בת ארבע מאה זוזי ותבר קמייהו ואעציבו ,ל: שורה אחרונה.
ב. "אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו מלמד שתפסו משה להקדוש ברוך הוא כאדם שהוא תופס את חבירו בבגדו ואמר לפניו רבונו של עולם אין אני מניחך עד שתמחול ותסלח להם", ל"ב. באמצע העמוד.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "א"ר יהודה כך היה מנהגו של ר"ע כשהיה מתפלל עם הצבור היה מקצר ועולה מפני טורח צבור", ל"א. 5 לפני ההתרחבות השנייה.
ב. "אמרה חנה לפני הקב"ה...ונקתה ונזרעה זרע", ל"א: 4 מתחת להתרחבות.
ג. "העובר לפני התיבה צריך לסרב ...פעם ראשונה יסרב שניה מהבהב שלישית פושט את רגליו ויורד", ל"ד. התחלת גמ'.
ד. "מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל וכו' ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה וכו', ל"ד: 13 מהסוף.
ה. "א"ל רבא לרבנן במטותא מינייכו ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא", ל"ה: 8 מתחת להתרחבות הראשונה.

3. מניין ש:
א. "א"ר יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא למשיא בתו לתלמיד חכם ולעושה פרקמטיא לתלמיד חכם ולמהנה ת"ח מנכסיו", ל"ד: בהתרחבות השנייה.

4. מה המשותף ל:
א. אלו הם רכיבים בשלוש הלכות, המדגימות את המושג "הלכה פסוקה" שמתוכה עומדים להתפלל, ל"א. 15 למעלה.
ב. "לא יפטר אדם מחברו לא מתוך שיחה ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר הלכה", ל"א. 7 לפני ההתרחבות הראשונה.
ג. "אמרה חנה לפני הקב"ה רבש"ע שלשה בדקי מיתה בראת באשה ... ואלו הן נדה וחלה והדלקת הנר כלום עברתי על אחת מהן", ל"א: 11 מתחת להתרחבות.
ד. אליבא דרב אלעזר, שניהם הטיחו דברים כלפי מעלה, ל"א: 3 למטה.

5. מי אמר למי:
א. " מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך בא שר אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום המתין לו עד שסיים תפלתו לאחר שסיים תפילתו אמר לו ריקא...כשנתתי לך שלום למה לא החזרת לי שלום אם הייתי חותך ראשך בסייף מי היה תובע את דמך מידי, ל"ב: 5 למטה.

6. השלם:
א. "אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של בשר", ל"ב. 11 למעלה.
ב. "והיינו דא"ר אלעזר א"ר אושעיא מאי דכתיב גם אלה תשכחנה זה מעשה העגל ואנכי לא אשכחך זה מעשה סיני", ל"ב: 15 למטה.
ג. "האומר על קן צפור יגיעו רחמיך ועל טוב יזכר שמך מודים מודים משתקין אותו", ל"ג: משנה.
ד. "אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה", ל"ה. 5 למטה.
ה. קודם ברכה, לאחר ברכה. ל"ה. שורה אחרונה.

7. שונות:
א. "אמרו עליו על ר"ל שמימיו לא מלא שחוק פיו בעוה"ז מכי שמעה מר' יוחנן רביה", ל"א.13 למעלה.
ב. "וכיון שאמר הרף ממני ואשמידם אמר משה דבר זה תלוי בי מיד עמד ונתחזק בתפלה ובקש רחמים", ל"ב. 7 מתחת להתרחבות.
ג. "רבא לא גזר תעניתא ביומא דעיבא משום שנאמר סכותה בענן לך מעבור תפלה", לב: 6 לפני ההתרחבות הראשונה.
ד. "נפל לגוב אריות אין מעידין עליו שמת נפל לחפירה מלאה נחשים ועקרבים מעידין עליו שמת" (ראה רש"י למקום), ל"ג. 1 לפני ההתרחבות הראשונה.
ה. "תנא משמיה דר' מאיר ריש תורא בדקולא סליק לאגרא ושדי דרגא מתותך", ל"ג. 3 מתחת להתרחבות הראשונה.
ו. כן!: "אי לא כוון דעתיה מעיקרא מחינן ליה במרזפתא דנפחא עד דמכוין דעתיה", ל"ד. 1 למעלה.
ז. "כיצד הוא (העובר לפני התיבה) עושה פעם ראשונה יסרב שניה מהבהב שלישית פושט את רגליו ויורד", ל"ד. בשליש הראשון.
ח. "מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אלעזר והיה מאריך יותר מדאי... שוב מעשה בתלמיד א' שירד לפניה התיבה בפני ר"א והיה מקצר יותר מדאי...", ל"ד. 5 לפני ההתרחבות.
ט. "א"ל רבא לרבנן במטותא מינייכו ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא, ל"ה: 8 אחרי ההתרחבות הראשונה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר