סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

ברכות נח-סד

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. "אין קטיגור נעשה סניגור"?
ב. זכריה בן קבוטל?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שהיו לו יותר מחצי מיליון קהל מאזינים לשיעורי התורה שלו?
ב. שהרג אדם מדין רודף?
ג. שחקן הקולנוע ש...מברכים עליו?
ד. "חתן" ואינו מתחתן?
ה. שביקש להתאשפז, נתקל בסירוב וכתוצאה מכך ניצל?
ו. ששקול כרובה של סנהדרין?
 

3. מניין ש:

א. דעות שונות בקרב הציבור הן מעלה ולא חיסרון?
ב. כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין?
ג. לימוד דף יומי בקבוצה עדיף על לימוד ב"אינטרנט"?
 

4. מי אמר למי:

א. "חצבי לנהרא כגני לייא"?
ב. "לא פקח אתה אלא טפש אתה!"?
 

5. השלם:

א. "הרואה בתי ישראל בישובן אומר ברוך .......... גבול .................".
ב. "הרואה את חבירו לאחר שלשים יום אומר: ........... ............... ................... ................. ................. .......".
ג. "(הרואה את חבירו) לאחר י"ב חדש אומר: ............. .............. .....................".
ד. "אין הבור מתמלא מ..............".
ה. "ורפא ......... מכאן שניתנה ............ לרופא לרפאות".
ו. "גדיים שהנחת נעשו .............. בעלי ..............".
ז. "הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני.......... שאין לך ............. בתורה יותר מהן שהן כמעין נובע".
 

6. שונות:

א. היכן בענייננו יש ביטוי בולט לתופעת הבדלי האישיות הקוטביים שבין בני אדם – בעל עין טובה לעומת בעל עין רעה?
ב. מסופר על מישהו שלא הוציא את ידו מכיסו. מדוע לא עשה כן?
ג. מה מקור הנוהג להימנע מהסתכלות בקשת?
ד. באילו נסיבות טראגיות מברך אדם "ברוך הטוב והמטיב"?
ה. האם גם בתקופת חז"ל, כשאדם היה מוצא אבידה, מכריז עליה בפני השלטון הזר ולא נמצא המאבד לאחר חצי שנה – האם גם אז היה מקבל את אבידתו בחזרה?
ו. לאיזו קבוצת אנשים בטבריה היה ראוי להיקרא "יחידה 101"?
ז. איזה פסוק בספר שמואל מצוטט בכתוב באופן בלתי מדויק?
ח. המלך אחאב בן עמרי מחד גיסא ורבי חנינא בן דוסא מאידך גיסא - במה הם ניגודים?
ט. ידועה אמרתו של מצביא דגול: "הרוצה בשלום יכון למלחמה". איזה "תנא דמסייע" ניתן היה להביא לדבריו ממסכתנו?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "שבשעה שהקב"ה בקש להביא מבול לעולם נטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם וכשבקש לסתמה נטל שני כוכבים מעיש וסתמה וליהדר לה אין הבור מתמלא מחוליתו אי נמי אין קטיגור נעשה סניגור", נ"ט. 2 למעלה.
ב. "ר' אבהו הוה משתעי כשירד חנינא בן אחי רבי יהושע לגולה היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוצה לארץ שגרו אחריו שני ת"ח רבי יוסי בן כיפר ובן בנו של זכריה בן קבוטל וכו', ס"ג. 10 מהסוף.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "... זה ישי אבי דוד שיצא באוכלוסא ונכנס באוכלוסא ודרש באוכלוסא ... תנא אין אוכלוסא פחותה מששים רבוא", נ"ח. 11 מתחת להתרחבות.
ב. "ר' שילא נגדיה לההוא גברא דבעל מצרית...אמר האי רודף הוא ... מחייה בקולפא וקטליה", נ"ח. בשליש התחתון של העמוד.
ג. "ראה בריות טובות ואילנות טובות (שטיינזלץ: כלומר יצורים מכל מין המעולים בטיבם או ביופים) אומר ברוך שככה לו בעולמו", נ"ח: 6 לפני ההתרחבות התחתונה.
ד. "מאימתי מברכין על הגשמים משיצא חתן לקראת כלה" (רש"י: שהמים קבוצין על הארץ וכשהטפה נופלת עליהן טפה תחתונה בולטת לקראתה), נ"ט: מעל חצי העמוד.
ה. "כי הא דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא מטא לההיא מתא בעא אושפיזא לא יהבי ליה... ביה בליליא אתא גייסא שבייה למתא", ס: 4 למטה.
ו. אבישי בן צרויה, ס"ב: כ-5 שורות אחרי החצי.

3. מניין ש:
א. מתוך הנאמר "הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים שאין דעתם דומה זה לזה וכו' "(נ"ח.9 למעלה) משמע - בקנה אחד עם פירוש רש"י - שעובדה זו היא יתרון.
ב. סמיכות פרשת נזיר לפרשת סוטה, ס"ג. 3 מהתרחבות השנייה.
ג. "הסכת עשו כתות כתות ועסקו בתורה לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה וכו' וכו', סג: 11 מהרחבות.

4. מי אמר למי:
א. ההוא צדוקי לרב ששת: "רב ששת סגי נהור הוה הוו קאזלי כולי עלמא לקבולי אפי מלכא וקם אזל בהדייהו רב ששת אשכחיה ההוא צדוקי אמר ליה חצבי לנהרא כגני לייא וכו', נ"ח. לפני אמצע העמוד.
ב. הדגים לשועל, ס"א: 2 מתחת להתרחבות.

5. השלם:
א. "הרואה בתי ישראל בישובן אומר ברוך מציב גבול אלמנה", נ"ח: 1 למעלה.
ב. "הרואה את חבירו לאחר שלשים יום אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", נ"ח: באמצע העמוד.
ג. (הרואה את חבירו) לאחר י"ב חדש אומר: ברוך מחיה המתים", נ"ח: באמצע העמוד.
ד. "אין הבור מתמלא מחוליתו", נ"ט. 5 למעלה.
ה. "ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות", ס. שורה אחרונה.
ו. "גדיים שהנחת נעשו תישים בעלי קרנים", ס"ג. 2 למטה.
ז. "הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן שהן כמעין נובע", ס"ג: 13 למטה.

6. שונות:
א. " ... אורח טוב מהו אומר כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי... וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי אבל אורח רע מה הוא אומר מה טורח טרח בעל הבית זה ... כל טורח זה שטרח בעל הבית זה לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו", נ"ח. 6 מתחת להתרחבות.
ב. "ביתא דהוו בה שיתין אפייתא ביממא ושיתין אפייתא בליליא ואפיין לכל מאן דצריך ולא שקל ידא מן כיסא דסבר דילמא אתי עני בר טובים ואדמטו ליה לכיסא קא מכסיף", נ"ח: 3 מתחת להתרחבות הראשונה.
ג. "הרואה את הקשת בענן צריך שיפול על פניו שנאמר כמראה הקשת בענן אשר יהיה בענן וגו' ואראה ואפול על פני". רש"י, ד"ה צריך שיפול על פניו: לפי שהוא מראה כבוד ה'. נ"ט. 14 למטה.
ד. "מת אביו והוא יורשו בתחלה אומר ברוך דיין האמת ולבסוף הוא אומר ברוך הטוב והמטיב", נ"ט: 7 מהסוף.
ה. לא, האבידה היתה נשארת באוצר המלך: "ועל הטובה וכו', היכי דמי כגון דאשכח מציאה אף על גב דרעה היא לדידיה דאי שמע בה מלכא שקיל לה מיניה וכו' ", ס. 3 מתחת הרחבות.
ו. "ר' אבהו על לבי בני אפחית בי בני מתותיה אתרחיש ליה ניסא קם על עמודא שזיב מאה וחד גבריה בחד אבריה", ס. 5 מהסוף.
ז. "וילך אלקנה אחרי אשתו", ס"א. 11 מלמטה (ראה בתוספות).
ח. רשע גמור לעומת צדיק גמור, ס"א: בשליש הראשון.
ט. "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום", דהיינו , את השלום ניתן לקבל אך ורק על בסיס תשתית של עוז, ולא באמצעות שדר של חולשה, ס"ד. סוף המסכת.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר