סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

כי מיפטרי רבנן

יומא עא ע"א

 
"אתי משלח, מצאו בשוק לכהן גדול, אומר לו: אישי כהן גדול! עשינו שליחותך. מצאו בביתו, אומר לו: מחיה חיים, עשינו שליחותו.
אמר רבה: כי מיפטרי רבנן מהדדי בפומבדיתא אמרי הכי: מחיה חיים יתן לך חיים ארוכים וטובים ומתוקנין
".

מי הם אותם רבנן שבפומבדיתא שעליהם שח רבה?
אמרו במסכת שבת דף קנג ע"א: "אמר ליה אביי לרבה: כגון מר, דסנו ליה כולהו פומבדיתאי, מאן אחים הספידא? - אמר ליה: מיסתיא את ורבה בר רב חנן". רבה, אביי, ורבה בר רב חנן, היו היחידים שלא היו בכלל "רמאי דפומבדיתא" (מסכת בבא בתרא דף מו ע"א) – שלא היו בכלל שונאיו של רבה. רבה בר רב חנן לא היה גר בפומבדיתא, אלא היה מגיע תדיר ללמוד תורה לפני רבה רבו, כדברי הגמרא במסכת עירובין דף נא ע"ב: "רבה בר רב חנן הוה רגיל דאתי מארטיבנא לפומבדיתא, אמר תהא שביתתי בצינתא". ובמסכת עירובין דף סח ע"א: "אמר ליה רבה בר רב חנן לאביי: מבואה דאית ביה תרי גברי רברבי כרבנן לא ליהוי ביה לא עירוב ולא שיתוף? אמר ליה: מאי נעביד? מר לאו אורחיה, אנא טרידנא בגירסאי, אינהו לא משגחי".
ואמרו במסכתות ראש השנה דף יח ע"א; ויבמות דף קה ע"א: "רבה ואביי מדבית עלי קאתו, רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין, אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שנין. תנו רבנן: משפחה אחת היתה בירושלים שהיו מתיה מתין בני שמונה עשרה שנה. באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי. אמר להם: שמא ממשפחת עלי אתם, דכתיב ביה וכל מרבית ביתך ימותו אנשים".
מבואר איפוא שרבה ואביי נצרכו במיוחד לברכה זו על: 'חיים ארוכים וטובים ומתוקנין'. ולהיותם כהנים היה חביב עליהם הכינוי "מחיה חיים" שהיה נאמר בפני הכהן הגדול.

גם בהמשך הסוגיה מצויים דברי אמורא השייכים במיוחד למאורעותיו הוא: "כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. וכי יש שנים של חיים ויש שנים שאינן של חיים? - אמר רבי אלעזר: אלו שנותיו של אדם, המתהפכות עליו מרעה לטובה".
ואמרו במסכת תענית דף כה ע"א: "רבי אלעזר בן פדת דחיקא ליה מילתא טובא... (רש"י: היה דחוק ועני) כי אתער אמרו ליה: מאי טעמא קבכית וחייכת? - אמר להו: דהוה יתיב עמי הקדוש ברוך הוא, ואמרי ליה: עד מתי אצטער בהאי עלמא?!". ובהמשך הגמרא נאמר שהיה שרוי בדוחק זה עד רוב שנותיו לפחות. רבי אלעזר איפוא היה מצטער ותאב כל ימיו אימתי יהפכו עליו שנותיו הקשות מרעה לטובה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר