סקר
עם סיום מס' שבת

 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

"אמר רב..." - "רב... אמר" 

סוכה דף ה ע"א


ונילף מציץ, דתניא: ציץ דומה כמין טס של זהב, ורחב שתי אצבעות, ומוקף מאזן לאזן, וכתוב עליו שתי שיטין: יו"ד ה"א מלמעלה, וקדש למ"ד מלמטה, ואמר רבי אליעזר ברבי יוסי: אני ראיתיו ברומי, וכתוב עליו קדש לה' בשיטה אחת.

רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ט הלכה א:

כיצד מעשה הציץ, עושה טס של זהב רחב שתי אצבעות ומקיף מאוזן לאוזן וכותב עליו שני שיטין קדש לה' קדש מלמטה לה' מלמעלה, ואם כתבו בשיטה אחת כשר, ופעמים כתבוהו בשיטה אחת.

כסף משנה הלכות כלי המקדש פרק ט הלכה א:

[א] כיצד מעשה הציץ וכו'. בפרק במה אשה יוצאה (דף סג:) ואיתיה נמי בפרק קמא דסוכה (דף ה') אלא ששם כתוב יו"ד ה"א מלמעלה וקדש למ"ד מלמטה ורבינו כתב כגירסת פ' במה אשה +בספרינו כתוב בין בשבת בין בסוכה יו"ד ה"א למעלה וקדש למ"ד מלמטה וצ"ל דבין להרמב"ם בין להכ"מ היה להם גירסא אחרת בפרק במה אשה+ ואף על גב דפליג התם ר' אליעזר בר' יוסי ואמר אני ראיתיו ברומי וכתוב עליו קדש לה' בשיטה אחת פסק כת"ק. ומ"ש ואם כתבו בשיטה אחת כשר נראה דהיינו מדאמר ר"א ברבי יוסי אני ראיתיו דאע"ג דהלכה כת"ק היינו לכתחילה אבל בדיעבד מיהא הלכה כרבי אליעזר ברבי יוסי ומטעם זה כתב ופעמים כתבוהו בשיטה אחת דכיון דעד ראיה הוא ר' אליעזר ברבי יוסי אמרינן דפעמים כתבוהו כן:
וכתבו התוספות [בסוכה] קדש למ"ד מלמטה י"מ למטה ממש זה למעלה מזה ולא מסתבר שאין זה כדרך קריאתו אלא יש לפרש זה שלא כנגד זה קדש למ"ד בתחלת שיטה תחתונה והשם בסוף שיטה עליונה:

ויש אומרים שמכך שנאמר בגמרא: ואמר רבי אליעזר ברבי יוסי" [ולא כתוב: "ורבי אליעזר ברבי יוסי אמר..."] משמע שרבי אליעזר ברבי יוסי לא חולק על תנא קמא, ולא כמו ה"כסף משנה" שיוצא מנקודת הנחה שכן יש מחלוקת [ראה, "מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד יז].
ואולי צריך לומר שה"כסף משנה" לא חולק על הכלל שהביטוי "אמר רב..." לא בא לחלוק על החכם הקודם, כי בסוגייתנו הוא לא חולק מדין עצמו, אלא "רק" מעיד העיד היסטורית.

ואולי הכללים בקשר לניסוחים "ורב... אמר" בניגוד ל: "אמר רב..." מתאימים לגמרא [אמוראים] ולא למשנה [תנאים] או להיפך [אבל לא משמע כך מבעי הכללים].

ואולי יש הבדל אם הדעה השניה מובאת עם פתיחת האות "ו", כלומר, "ורב... אמר" או "ואמר רב...".
ונראה לי שאם היה כתוב בתוספת "ו" – "ורבי אליעזר ברבי יוסי אמר..." ברור לפי כולם שבא לחלוק! ובסוגייתנו שנאמר: "ואמר רבי..." לפי ה"כסף משנה" בא לחלוק.
ואולי המחלוקת בסוגייתנו אם בא לחלוק או לא תלויה בהבנת תוכן דבריו של רבי אליעזר ברבי יוסי.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר