סקר
עם סיום מסכת עירובין


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

"מדשקיל וטרי אליביה"

סוכה כב ע"א


משנה. סוכה המדובללת, ושצילתה מרובה מחמתה - כשרה. המעובה כמין בית, אף על פי שאין הכוכבים נראין מתוכה - כשרה.
גמרא. מאי מדובללת?
אמר רב: סוכה ענייה. ושמואל אמר: קנה עולה וקנה יורד.
רב תני חדא, ושמואל תני תרתי. רב תני חדא: סוכה מדובללת, מאי מדובללת - מדולדלת, שצילתה מרובה מחמתה - כשרה.
ושמואל תני תרתי: מאי מדובללת - מבולבלת,
ותרתי קתני: סוכה מבולבלת כשרה, וצילתה מרובה מחמתה כשרה.
אמר אביי: לא שנו אלא שאין בין זה לזה שלשה טפחים, אבל יש בין זה לזה שלשה טפחים - פסולה.
אמר רבא: אפילו יש בין זה לזה שלשה טפחים נמי, לא אמרן אלא שאין בגגו טפח, אבל יש בגגו טפח - כשרה, דאמרינן חבוט רמי.
 

כמי נפסק במחלוקת בין רב לשמואל? ראה ב"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד ו.

רא"ש מסכת סוכה פרק ב סימן ב:

גמ' מאי סוכה מדובללת רב אמר סוכה עניה ושמואל אמר קנה עולה וקנה יורד רב סבר מאי מדובללת מדולדלת וחדא קתני סוכה מדולדלת שצלתה מרובה מחמתה כשרה ושמואל סבר מאי מדובללת מבולבלת ותרתי קתני סוכה מבולבלת ושצלתה מרובה מחמתה כשרה. אמר אביי לא שנו אלא שאין בין זה לזה ג' טפחים אבל יש בין זה לזה ג' טפחים פסולה ורבא אמר אפי' יש בין זה לזה ג' טפחים נמי לא אמרן אלא שאין בגגה טפח אבל יש בגגה טפח כשרה דאמרינן חבוט רמי
יראה דהלכה כשמואל מדשקלו וטרו אביי ורבא אליביה

1. הרא"ש מניח שיש מחלוקת בין רב לשמואל ויש לפסוק כשמואל [למרות שהכלל הוא שבמחלוקת בין רב לשמואל "הלכה כרב באיסורים"]. והנימוק שיש לפסוק כשמואל הוא מכך שהאמוראים אביי ורבא דנים בהרחבה בדינו של שמואל. ראינו זאת גם בדף הקודם [מסכת סוכה דף כא]. הכלל הוא שהלכה כמי ש"שקיל וטרי אליביה" [שקלא וטריא על שיטתו].

ואפשר דרב לא פליג אשמואל בהא דמכשיר קנה עולה וקנה יורד אלא דמשמע ליה לפרושי מתני' בחדא

2. הרא"ש מעלה אפשרות ש"רב" לא חולק על דינו של שמואל אלא רק במה שקשור לפשט המשנה.

וכן פסקו הרמב"ם (פ"ה מהלכות סוכה הלכה כא) ובעל העיטור ז"ל והר"ז הלוי ז"ל


ומדלא הביא הרב אלפסי ז"ל דברי אביי ורבא משמע דסבר [דלית] הלכתא כשמואל
ואין דבריו נראין בזה:

3. הוא מסיק מכך שהרי"ף לא מביא את דיני אביי ורבא [על שמואל] שהוא פוסק כ"רב".

ויש להעיר, כנראה שהרי"ף מסתמך על הכלל שהלכה כרב באיסורים, אבל הרי הרי"ף מודע לכלל שפוסקים לפי מי שדנים אודותיו. אולי הרי"ף יאמר שאביי ורבא מסבירים את שמואל אבל אין הכרח שהם סוברים כמותו.

כמו כן יש לדון האם יש הבדל אם אמוראים מסויימים דנים בדברי חכם/נושא או אם "סתמא דגמרא" דנה בהם - לעניין העיקרון של "מדשקיל וטרי אליביה". אולי הרי"ף סובר שהכלל חל רק אם "סתמא דגמרא" דנה בדברי חכם אזי הלכה כמותו, ולא כבסוגייתנו שאביי ורבא דנים בכך.
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר