סקר
האם אתה לומד דף יומי עם תוספות?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

סדר הדורות - אביי ורב נחמן

סוכה לט ע"א


לברך יברך.
אמר אביי: לא שנו אלא לאחריו, אבל לפניו - מצוה לברך.
דאמר רב יהודה אמר שמואל: כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן.
ומאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא -
דאמר רב נחמן בר יצחק, דכתיב +שמואל ב יח+ וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבר את הכושי.
אביי אמר: מהכא +בראשית לג+ והוא עבר לפניהם.
ואיבעית אימא: מהכא, +מיכה ב+ ויעבר מלכם לפניהם וה' בראשם.

וכך כתבתי בסוגיה המקבילה - במסכת נידה דף סג:

בגמרא:

מאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא?
אמר ר"נ בר יצחק: דאמר קרא +שמואל ב' י"ח+ וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבור את הכושי.
אביי אמר מהכא: +בראשית לג+ והוא עבר לפניהם.
ואיבעית אימא מהכא: +מיכה ב'+ ויעבור מלכם לפניהם וה' בראשם.

הגמרא מביאה הוכחות מכמה פסוקים שהלשון "עובר" משמעותו שיש להקדים את הפעולה שעליה מדובר ושתהיה סמוכה לפעולה אחרת.
ויש להעיר:
1. מדוע סדר הדורות של האמוראים לא לפי הסדר, שהרי אביי קדם לרב נחמן בר יצחק.
2. הפסוק שמצטט אביי [מספר בראשית] היה אמור להיות מוקדם לפסוק מספר שמואל שציטט רב נחמן בר יצחק.
3. מי אמר את ה"ואיבעית אימא"?

הפרשנים נותנים הסבר לצורך בשלושת הפסוקים ואולי יש בזה נתינת טעם גם לסדר הפסוקים – שנקבע על ידי "עורך הגמרא" [וממילא נגזר מכך גם סדר הזכרת האמוראים – אבל ברור שמבחינה היסטורית-כרונולגית אביי אמר את דבריו לפני רב נחמן בר יצחק].

ונראה לי אולי ליישב כך:

את כל הדעות והפסוקים אומר רב נחמן בר יצחק! הוא בעצמו מביא פסוק להוכיח את העיקרון ש"עובר" משמעו "קדימה", והוא עצמו מוסיף שגם אביי - בדור שלפניו - מצא אסמכתא מפסוק נוסף, והוא – רב נחמן בר יצחק – או "עורך הגמרא" - מביא פסוק נוסף, ולפי זה גם מיישב את הסבר האחרונים שיש צורך בכל שלושת הפסוקים.

[הערה: הסבר זה שהאמורא הראשון בסוגיה הוא זה שמצטט את האמורא שקדם לו מבחינה כרונולגית עונה באופן עקרוני על כל שאלה בדבר אי סדר של "אמורא מוקדם" שמוזכר מאוחר ל"אמורא מאוחר".]

וראה לגבי ההבדלים בין הדרשות השונות בסוגייתנו - מסכת סוכה דף לט - "מתיבתא", הערה יז.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר