סקר
באיזה גיל התחלת ללמוד דף יומי


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

מדוע מסבירים את בית שמאי כשאין הלכה כמותם

ביצה טו ע"ב


/משנה/. יום טוב שחל להיות ערב שבת לא יבשל בתחלה מיום טוב לשבת, אבל מבשל הוא ליום טוב, ואם הותיר - הותיר לשבת. ועושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת. בית שמאי אומרים: שני תבשילין, ובית הלל אומרים: תבשיל אחד. ושוין בדג וביצה שעליו שהן שני תבשילין. אכלו או שאבד - לא יבשל עליו בתחלה, ואם שייר ממנו כל שהוא - סומך עליו לשבת.

 

1.
שואלים הפרשנים, מדוע המשנה מסבירה באיזה מקרה מודים בית הלל לבית שמאי שנחשב כשני תבשילים, והרי במשנתנו בית הלל מחייבים רק תבשיל אחד לצורך עירוב תבשילין, ומדוע חשוב לדעת שדג וביצה שעליו נחשבים כשני תבשילין ומועיל לדעת בית שמאי שמחייבים שני תבשילים לצורך עירוב תבשילין, והרי ידוע שאין הלכה כבית שמאי!

2.
חידושי הריטב"א מסכת ביצה דף טו עמוד ב:

ומודים בדג וביצה שעליו. פירש רש"י ז"ל ביצה שהיו טחין על הדג כשצולין אותו וכן מוכח בגמרא,
והאי דפריש תנא מה שמודים בזה שהם שני תבשילין אף על פי שאין צריך לזה אלא לבית שמאי שאין הלכה כמותם,

נראה מדבריו שהוא מתכוון לדברינו בסעיף 1.

2.1

מכל מקום כיון שהזכיר דברי ב"ש [מפרש במאי פליגי, ואין להקשות אטו טעמא דב"ש] קמ"ל כדפרכינן גבי ר' אליעזר דמילה (שבת דף קל"ה א'), דהתם לפי שבא ר' אלעזר הקפר לחלוק על ת"ק דידיה בפירוש דברי ב"ש,

הוא עונה שמכיוון שהתנא מביא את דעת בית שמאי לכן הוא מפרש את דעתו. והוא מסביר מדוע במסכת שבת [מסכת שבת דף קלה עמוד א] כן שואלים כך. שם, בא תנא לחלוק על תנא אחר בביאור בית שמאי, אבל במשנתנו התנא "רק" מסביר מתי בית שמאי מודים לבית הלל [ולא מובאת מחלוקת חכמים בביאור בית שמאי]! [ראה גם בדף הבא בסוגייתנו.]

2.2 והוא מסביר הסבר נוסף:

ותו [ד]ילפינן מהא דב"ש לענין שני תבשילין דפסח, ומיהו לא גמרינן מינה לענין שני תבשילין דתשעה באב, דהתם משום איסור עונג הוא ולא אסרו אלא בשתי קדרות וכדכתיבנא התם בס"ד (תענית דף ל' א') מפי רבנו הרב הכ"ם.

כלומר, מאכלים שנחשבים כשני תבשילים לצורך עירוב תבשילין [כדג וביצה] - לדעת בית שמאי - נחשבים הם לשני תבשילים גם לעניין ליל הסדר.

הסבר זה יותר כללי, מדברי בית שמאי ניתן ללמוד לדינים אחרים [שני תבשילים בפסח] שמוסכמים גם על דעת בית הלל!

וראה גם ב"מתיבתא", הערה יד.

3.
וקצת קשה מדוע לא אומרים כאן [בפרשנים] שאולי משנתנו נאמרה לפני שיצאה בת קול וקבעה שבמחלוקת בין בית הלל ובית שמאי הלכה כבית הלל!

4.
ואולי מפני שאולי יש להפוך את שיטות בית שמאי ובית הלל כמו כמה מקרים במסכת זו. 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר