סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

תענית ג-ט

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. "ליכא מידי דלא רמיזי באורייתא"?
 

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:

א. שהולם אותה הביטוי "נפלה בין הכסאות"?
ב. הנביא (היחיד כנראה) שמספר שנות חייו ידוע לנו ממקורות חז"ל?
ג. התנא שללא ספק לא היה "עובר מסך"?
ד. המחבלת, ללא חגורת נפץ על בטנה, אך עם "חומר נפץ" בתוך בטנה?
ה. האישה שהרחיקה את בנה מאחיה, ועל שום מה?
 

3. מה המשותף ל:

א. עשר נטיעות, ערבה, ניסוך המים?
ב. אליעזר עבד אברהם, שאול בן קיש, כנסת ישראל?
ג. ברזל, אש, חרב?
ד. ביטול תרומות ומעשרות, מספרי לשון הרע, ביטול תורה?
ה. ניסן, אב, אדר?
 

4. השלם:

א. "כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות כך א"א לעולם בלא .........".
ב. "האי צורבא מרבנן דרתח .............. הוא דקא מרתחא ליה".
ג. "אפ"ה מיבעי ליה לאיניש למילף נפשיה ב..............".
ד. "אין מסיחין בסעודה ....... יקדים קנה ל....".
ה. "כל העוסק בתורה........ תורתו נעשית לו ... חיים".
ו. "הרבה למדתי מרבותי ומ............ יותר מרבותי ומ............. יותר מכולם".
ז. "אין ה.......... מצויה אלא בדבר ה......... מן העין".
 

5. שונות:

א. באיזו הזדמנות היה ההספק של משהו גדול פי שישה עשר ויותר מהרגיל?
ב. השלם את התשובה לשאלה "למה נמשלו דברי תורה כעץ שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה לומר לך מה עץ............................................... אף תלמידי חכמים.................................................".
ג. היכן בענייננו נמצאת תמיכה ברורה בנקודת המוצא של חידוני הדף היומי, המושתתת על הצורך הבסיסי בחזרה על החומר הנלמד?
ד. בניגוד להטלת האשמה על התלמיד המתקשה בתלמודו, מפנה רבא את הביקורת דווקא כלפי רבו. מהי ההאשמה?
ה. היכן בענייננו יש ביטוי לשתי האפשרויות השונות של ראיית חצי הכוס הריקה לעומת התמקדות דווקא בחצי המלא?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר/ים:
א. אם ייחסת, לומד יקר, את האמירה הזאת לרבי יוחנן בדו השיח שלו עם ינוקיה דריש לקיש, אינך (ולא רק אתה – רוב הציבור!) אלא טועה - מה שאמר רבי יוחנן הוא: "מי איכא מידי דכתיבי בכתובי דלא רמיזי באורייתא?"(!), ט. מתחת לשליש העמוד.

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:
א. בת יפתח, שמחמת מחדלו של אביה מחד גיסא, ושל פנחס מאידך גיסא, (שלא הלכו זה אצל זה לבטל את הנדר) התקיים בה נדרו, ד. אחרי אמצע העמוד.
ב. "...ומי סיב שמואל כולי האי והא בר נ"ב הוה", ה: 11 למעלה.
ג. "כדאמרה ליה ברתיה דקיסר לר' יהושע בן חנניה אי חכמה מפוארה בכלי מכוער", ז. 5 למטה.
ד. "בשעה שהשמים נעצרין מלהוריד (טל ומטר) דומה לאשה שמחבלת (=אחוזה בחבלי לידה) ואינה יולדת", ח. 3 למטה.
ה. אלמנתו של ריש לקיש הרחיקה את בנה ה"ינוקא" מאחיה, רבי יוחנן, מחשש שיגרום למותו, כפי שעשה לבעלה, ט. באמצע העמוד.

3. מה המשותף ל:
א. הלכה למשה מסיני", תענית ג. מעל אמצע העמוד.
ב. "שלשה שאלו שלא כהוגן, לשנים (ולדברי רבי ברכיה בהמשך לשלושה) השיבוהו כהוגן, לאחד השיבוהו שלא כהוגן", ד. בשליש העליון.
ג. שלושתם משמשים נקודת מוצא לתובנה היוצאת נגד הלימוד ביחידות, ללא חברותא, ז. מההתרחבות הראשונה ואילך.
ד. שלושת אלה הם חלק מהסיבות המוזכרות לעצירת גשמים, ז: החל מתחת לשליש העמוד.
ה. בהתאמה, שלושת החודשים שבהם מתו מרים, אהרן ומשה, ט. בהתרחבות.

4. השלם:
א. "כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות כך א"א לעולם בלא ישראל", ג: 11 למעלה.
ב. "האי צורבא מרבנן דרתח אורייתא הוא דקא מרתחא ליה", ד. 4 למעלה.
ג. "אפ"ה מיבעי ליה לאיניש למילף נפשיה בניחותא", ד. ברבע העליון.
ד. "אין מסיחין בסעודה שמא יקדים קנה לושט", ה: 2 לפני ההתרחבות.
ה. "כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים", ז. בשליש העליון.
ו. "הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ומתלמידי יותר מכולן", ז. 7 לפני ההתרחבות השנייה.
ז. "אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין", ח: 3 מתחת להתרחבות הראשונה.

5. שונות:
א. בשנת בצורת מסוימת, בתקופתו של הנביא יואל, צמחה התבואה בין ה' בניסן לבין ט"ז בו באותו שיעור שהייתה רגילה לצמוח לאורך שישה חודשים, דהיינו בתוך 11 יום עשתה מה שנעשה בשגרה לאורך 180 יום, ה. מההתרחבות ואילך.
ב. מה עץ קטן מדליק את הגדול אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים", ז. 8 לפני ההתרחבות השנייה.
ג. "אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל בשביל משנתו שאינה סדורה עליו" (ז: בסוף). בהמשך מדגימה הגמרא אמיתה זו בשני אמוראים, שבדרך קבע ערכו חזרות רבות על הנלמד.
ד. "... בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים", ח. ברבע העליון.
ה. "עולא איקלע לבבל חזי מלא צנא דתמרי בזוזא אמר מלא צנא דדובשא בזוזא ובבלאי לא עסקי באורייתא בליליא צערוהו אמר מלא צנא דסכינא בזוזא ובבלאי עסקי באורייתא", ט: מתחת לאמצע העמוד.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר